0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف کردن جاودانه شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي فضل و بخشش خداونددر آينه وجودانسان سخي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف استشمام عطر دلدادگي به معشوق وعشق به بندگان اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، يعني واقف بودن به دنياي ابدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عمل صالحي است كه جاودان وماندگاراست وتوشه ي راه آخرت ميباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقف باوقف به ياد خودحيات هميشگي ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بخشيدن براي بخشيده شدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باران رحمت است كه بابارش آن سرزمين پرازبركت ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنويسيد وقف،بخوانيد حيات جاودانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف دروازه ي شهر ملكوتيان روي زمين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف حماسه اي جاودان ونوري ابدي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف وديعه اي الهي است براي تأمين زندگي فقراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس درسراي وقف توقفي بكند درتوقف گاه صراط توقف نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن يعني جارى كردن چشمه زمزم،چشمه اي پرخيروبركت وهميشه جاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،جاري بودن هميشگي نيكيهادرپرونده اعمال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه زلاليست كه پليديها را از روح و جسم انسان مي زدايد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف کردن جاودانه شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي فضل و بخشش خداونددر آينه وجودانسان سخي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف استشمام عطر دلدادگي به معشوق وعشق به بندگان اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، يعني واقف بودن به دنياي ابدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عمل صالحي است كه جاودان وماندگاراست وتوشه ي راه آخرت ميباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقف باوقف به ياد خودحيات هميشگي ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بخشيدن براي بخشيده شدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باران رحمت است كه بابارش آن سرزمين پرازبركت ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنويسيد وقف،بخوانيد حيات جاودانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف دروازه ي شهر ملكوتيان روي زمين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف حماسه اي جاودان ونوري ابدي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف وديعه اي الهي است براي تأمين زندگي فقراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس درسراي وقف توقفي بكند درتوقف گاه صراط توقف نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن يعني جارى كردن چشمه زمزم،چشمه اي پرخيروبركت وهميشه جاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،جاري بودن هميشگي نيكيهادرپرونده اعمال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه زلاليست كه پليديها را از روح و جسم انسان مي زدايد.