0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زكات الطافي است كه خداوند مشمول حال مانموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف گامي براي تعديل ثروت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صندوقى براى آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كننده دلش به وسعت آسمانست ونگاهش به گرمي خورشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از قليل به كثير رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني بخشيدن و بخشيده شدن .يعني از دست دادن و بدست آوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از كوير به نعيم رسيدن. نه از كثير به كوثر رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نهايت حركت به سوى خوبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين و كامل ترين نوع صدقه جاريه است كه در جامعه وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مرواريددرخشان سعادت درصدف اخلاص وپنهان دردرياي بي ساحل آمرزش الهي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، متعالي ترين جلوه ي خدايي بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ابتداي بي انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نافع ترين ميراث بنى آدم بوده و كمترين ثمرش استمرار يكتا برستى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سپرده گذاري بلند مدت باسود100٪ دربانك سراي جاويدان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،از خصاليست،كه پس از مرگ هم بركاتش ادامه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت حسنه وقف ازمصاديق بارز باقيات الصالحات است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زكات الطافي است كه خداوند مشمول حال مانموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف گامي براي تعديل ثروت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صندوقى براى آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كننده دلش به وسعت آسمانست ونگاهش به گرمي خورشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از قليل به كثير رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني بخشيدن و بخشيده شدن .يعني از دست دادن و بدست آوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از كوير به نعيم رسيدن. نه از كثير به كوثر رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نهايت حركت به سوى خوبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين و كامل ترين نوع صدقه جاريه است كه در جامعه وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مرواريددرخشان سعادت درصدف اخلاص وپنهان دردرياي بي ساحل آمرزش الهي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، متعالي ترين جلوه ي خدايي بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ابتداي بي انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نافع ترين ميراث بنى آدم بوده و كمترين ثمرش استمرار يكتا برستى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سپرده گذاري بلند مدت باسود100٪ دربانك سراي جاويدان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،از خصاليست،كه پس از مرگ هم بركاتش ادامه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت حسنه وقف ازمصاديق بارز باقيات الصالحات است.