0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ايستگاه صلواتي دايمي براي صواپ بردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف:يعني به جريان گذاشتن سرمايه تا ابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث گرانبهاي پيامبر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه جاريه ايست پايان ناپذير كه ساليان سال موقف از آن بهره مند خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،توفيقي بي بديل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، تجلي فناء في الله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه باقي است كه اصل آن باقي مي ماند وعوايدش درتمام اعصاروقرون مانندرودهاوجويها جاري مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پل ارتباطي است بين فنا و هستي تا جاويداني گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نوعي انفاق بي منت واز نشانه هاي خلوص است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف خيرمستدام واجرجاودان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف برترين پل است به سوي بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يكي ازبهترين وبا دوام ترين مظاهر احسان ونيكوكاري و خدمت به هم نوعان و جامعه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقف" توقف خودپرستي وتوافق روح باعالم معنابراي جدايي ازدنياست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن يك نوع معامله باخداست وبهترين معامله جان درراه خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نردبان فرش است به عرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف روديست كه سرچشمه آن دنيا و آبريز آن آخرت است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ايستگاه صلواتي دايمي براي صواپ بردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف:يعني به جريان گذاشتن سرمايه تا ابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ميراث گرانبهاي پيامبر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه جاريه ايست پايان ناپذير كه ساليان سال موقف از آن بهره مند خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،توفيقي بي بديل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، تجلي فناء في الله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صدقه باقي است كه اصل آن باقي مي ماند وعوايدش درتمام اعصاروقرون مانندرودهاوجويها جاري مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پل ارتباطي است بين فنا و هستي تا جاويداني گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نوعي انفاق بي منت واز نشانه هاي خلوص است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف خيرمستدام واجرجاودان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف برترين پل است به سوي بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يكي ازبهترين وبا دوام ترين مظاهر احسان ونيكوكاري و خدمت به هم نوعان و جامعه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقف" توقف خودپرستي وتوافق روح باعالم معنابراي جدايي ازدنياست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن يك نوع معامله باخداست وبهترين معامله جان درراه خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نردبان فرش است به عرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف روديست كه سرچشمه آن دنيا و آبريز آن آخرت است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران