0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمترين چيزي كه انسان براي خداي سبحان به جا مي آورد اين است كه از نعمتهايي كه خدا به او داده وقف كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف هموار كننده جاده خود سازي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ وقف نمادي ست از آمادگي وقف عمر در راه دين خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي است براي آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين ميوه ي درخت دين است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين باقيات وصالحت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي تمام نشدني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اثرماندگار انسان براي خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن وقوف بر بهشت ايزد يكتا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف لبخند پايان ناپذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهره معنوي بردن ازدنيا تا به ابد مي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درخت معرفيست كه ريشه اش در دنيا است و ميوه اش در عقبي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني زنده ماندن ياد آدم تا آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ازباقيات وصالحات اخروي وقف كردن داراييهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باعشق معنوي هيچ وقت فراموش نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يك سنت خوب الهي است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمترين چيزي كه انسان براي خداي سبحان به جا مي آورد اين است كه از نعمتهايي كه خدا به او داده وقف كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف هموار كننده جاده خود سازي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ وقف نمادي ست از آمادگي وقف عمر در راه دين خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي است براي آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين ميوه ي درخت دين است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين باقيات وصالحت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي تمام نشدني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اثرماندگار انسان براي خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن وقوف بر بهشت ايزد يكتا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف لبخند پايان ناپذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهره معنوي بردن ازدنيا تا به ابد مي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درخت معرفيست كه ريشه اش در دنيا است و ميوه اش در عقبي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني زنده ماندن ياد آدم تا آ��رت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ازباقيات وصالحات اخروي وقف كردن داراييهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باعشق معنوي هيچ وقت فراموش نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يك سنت خوب الهي است.