0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلى اعتقادو يقين به پاداش اخروي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف در اين دنيا برابر است با يك دنيا آسايش و آرامش در آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تاابد ماندگاراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نزول آبشار رحمت الهي از چشمه سار جوشان دلهاي مؤمنان بر صحراي خشكيده نيازمندان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني گذشتن ازمال دنيا ورسيدن به آخرتي زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ازمن گذشتن و ماشدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درياي بيكراني است كه هرگز خشك نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن ميوه درخت ايمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن سعادتي است كه خداوند فقط نصيب بندگان صالح اش مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نوع وقف ايجاد فرهنگ مصرف وبالا بردن بصيرت اجتماعى احادمردم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن جلوه اي ازكمالات واقف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،پراكندن عطر سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درختيست پر بار كه شاخه هايش در دنيا و ريشه اش در آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نشانه حكمت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بذل داراي در راه خدا و معامله بر سود با بروردكار است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلى اعتقادو يقين به پاداش اخروي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف در اين دنيا برابر است با يك دنيا آسايش و آرامش در آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تاابد ماندگاراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نزول آبشار رحمت الهي از چشمه سار جوشان دلهاي مؤمنان بر صحراي خشكيده نيازمندان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني گذشتن ازمال دنيا ورسيدن به آخرتي زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ازمن گذشتن و ماشدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درياي بيكراني است كه هرگز خشك نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن ميوه درخت ايمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن سعادتي است كه خداوند فقط نصيب بندگان صالح اش مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نوع وقف ايجاد فرهنگ مصرف وبالا بردن بصيرت اجتماعى احادمردم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن جلوه اي ازكمالات واقف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،پراكندن عطر سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درختيست پر بار كه شاخه هايش در دنيا و ريشه اش در آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نشانه حكمت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بذل داراي در راه خدا و معامله بر سود با بروردكار است.