0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ايست از انفاق كه صاحبش به او فرصت دريا شدن ميدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پايان وابستگي و دلبستن به دنيا وماديات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ،بيمه عمرآخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كنيدتاازنعمت هاي آسمان وزمين بهره مند شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف روان ساختن چشمه اي است از سلسبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سرمايه جاودانه انسان است كه همراه جاريست ومشتاقان راسيراب مينمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ثوابي ابديست حتي بعد از مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف غيرازعمل نيك بودن ذخيره ي جاودان وتوشه ي آخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني سنگيني خود را از دست دادن و سبك شدن و رفتن به آسمانها و نزديك شدن به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ى هميشه جارى است كه همه ى مسلمانان به حد خودازآن سيراب مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف موجب بركت مال است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ايست از انفاق كه صاحبش به او فرصت دريا شدن ميدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پايان وابستگي و دلبستن به دنيا وماديات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ،بيمه عمرآخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كنيدتاازنعمت هاي آسمان وزمين بهره مند شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف روان ساختن چشمه اي است از سلسبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سرمايه جاودانه انسان است كه همراه جاريست ومشتاقان راسيراب مينمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ثوابي ابديست حتي بعد از مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف غيرازعمل نيك بودن ذخيره ي جاودان وتوشه ي آخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني سنگيني خود را از دست دادن و سبك شدن و رفتن به آسمانها و نزديك شدن به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ى هميشه جارى است كه همه ى مسلمانان به حد خودازآن سيراب مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف موجب بركت مال است.