0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ايست از انفاق كه صاحبش به او فرصت دريا شدن ميدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پايان وابستگي و دلبستن به دنيا وماديات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ،بيمه عمرآخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كنيدتاازنعمت هاي آسمان وزمين بهره مند شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف روان ساختن چشمه اي است از سلسبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سرمايه جاودانه انسان است كه همراه جاريست ومشتاقان راسيراب مينمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ثوابي ابديست حتي بعد از مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف غيرازعمل نيك بودن ذخيره ي جاودان وتوشه ي آخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني سنگيني خود را از دست دادن و سبك شدن و رفتن به آسمانها و نزديك شدن به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ى هميشه جارى است كه همه ى مسلمانان به حد خودازآن سيراب مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف موجب بركت مال است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ايست از انفاق كه صاحبش به او فرصت دريا شدن ميدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پايان وابستگي و دلبستن به دنيا وماديات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ،بيمه عمرآخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كنيدتاازنعمت هاي آسمان وزمين بهره مند شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف روان ساختن چشمه اي است از سلسبيل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سرمايه جاودانه انسان است كه همراه جاريست ومشتاقان راسيراب مينمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان جاودان زندگي ،همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ثوابي ابديست حتي بعد از مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف غيرازعمل نيك بودن ذخيره ي جاودان وتوشه ي آخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني سنگيني خود را از دست دادن و سبك شدن و رفتن به آسمانها و نزديك شدن به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه ى هميشه جارى است كه همه ى مسلمانان به حد خودازآن سيراب مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف موجب بركت مال است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران