0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نماد كرامت و بزرگواري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درراه رضاي خدانعمتي گرانبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مانع توقف واقف است بر صراط .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كن تا ماندگار شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابدیت مي رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نماد كرامت و بزرگواري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درراه رضاي خدانعمتي گرانبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مانع توقف واقف است بر صراط .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كن تا ماندگار شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابدیت مي رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.