0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نماد كرامت و بزرگواري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درراه رضاي خدانعمتي گرانبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مانع توقف واقف است بر صراط .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كن تا ماندگار شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابدیت مي رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نماد كرامت و بزرگواري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درراه رضاي خدانعمتي گرانبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مانع توقف واقف است بر صراط .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كن تا ماندگار شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابدیت مي رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران