0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نوجوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقطعی دیگر جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند حتی بی بال و پر را در سر داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان بگذار آسان و بی کاستی شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش به خاک شور مریز آب زندگانی خویش صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اگر پیرانه سر در بندگی افتاده ایم هم چو سرو آزادگی درنوجوانی یافتیم خواجوی کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به همه فهماند که چگونه می توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزش های اسلامی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده خود فهمید  و به همه جهانیان فهماند که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نوجوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقطعی دیگر جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند حتی بی بال و پر را در سر داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان بگذار آسان و بی کاستی شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش به خاک شور مریز آب زندگانی خویش صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اگر پیرانه سر در بندگی افتاده ایم هم چو سرو آزادگی درنوجوانی ی��فتیم خواجوی کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به همه فهماند که چگونه می توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزش های اسلامی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده خود فهمید  و به همه جهانیان فهماند که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران