0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نوجوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقطعی دیگر جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند حتی بی بال و پر را در سر داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان بگذار آسان و بی کاستی شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش به خاک شور مریز آب زندگانی خویش صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اگر پیرانه سر در بندگی افتاده ایم هم چو سرو آزادگی درنوجوانی یافتیم خواجوی کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به همه فهماند که چگونه می توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزش های اسلامی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده خود فهمید  و به همه جهانیان فهماند که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نوجوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقطعی دیگر جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند حتی بی بال و پر را در سر داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان بگذار آسان و بی کاستی شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش به خاک شور مریز آب زندگانی خویش صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اگر پیرانه سر در بندگی افتاده ایم هم چو سرو آزادگی درنوجوانی یافتیم خواجوی کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران صائب تبریزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به همه فهماند که چگونه می توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزش های اسلامی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده خود فهمید  و به همه جهانیان فهماند که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را