0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ناشنوایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز جهانی ناشنوایان را خدمت ناشنوایان گرامی کشورمون تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر ناشنوایان در همه زمینه های علمی و اجتماعی را داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذر زمان غرق می شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می کنی. روز جهانی ناشنوایان را تبریک می گویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد. روزت ناشنوا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان ما کلام ماست. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن مثل ناشنوا... روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ناشنوایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز جهانی ناشنوایان را خدمت ناشنوایان گرامی کشورمون تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر ناشنوایان در همه زمینه های علمی و اجتماعی را داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذر زمان غرق می شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می کنی. روز جهانی ناشنوایان را تبریک می گویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد. روزت ناشنوا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان ما کلام ماست. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن مثل ناشنوا... روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.