0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست امام خمینی(ره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد به ز مهر پدر روز معلم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمی شغل نیست هنر است ذوق است ، ایثار است ، عشق است و فداکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم پارچه ی لطیف زر بافتی است با تار محبت و پود علم دکتر سنگری

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست امام خمینی(ره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد به ز مهر پدر روز معلم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمی شغل نیست هنر است ذوق است ، ایثار است ، عشق است و فداکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم پارچه ی لطیف زر بافتی است با تار محبت و پود علم دکتر سنگری