0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داری تو عقل و دانش وهوش / معلم هر چه می گوید بکن گوش ! معلم چون پدر والا مقام است معلم مستحق احترام است معلم را مرنجان هرگز از خویش / مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل وغم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم ودلم شاد شده . . . هفته معلم گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این گچ عشق تخته ی جانم زن خطّی ز کلام خود به ایمانم زن صد درس در این کلاست آموخته ام یک درس ز عشق جان ویرانم زن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این گچ عشق تخته ی جانم زن   خطّی ز کلام خود به ایمانم زن   صد درس در این کلاست آموخته ام   یک درس ز عشق جان ویرانم زن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش عشقم از همین مکتب توست   اندوخته ی سوادم از این لب توست   گفتم که مریضم و بیا بستر من   چون عامل دردم این غم و این تب توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من   در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل وغم این فکرتم آزاد شده   در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم ودلم شاد شده . . .   هفته معلم گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود   چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود   ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد   جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داری تو عقل و دانش وهوش / معلم هر چه می گوید بکن گوش !   معلم چون پدر والا مقام است معلم مستحق احترام است   معلم را مرنجان هرگز از خویش / مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم   ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است   لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین   روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم خوبم روزنه های روشنی که توی ذهنم باز کردی   هنوز دنبال نور میگردد…روزت مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داری تو عقل و دانش وهوش / معلم هر چه می گوید بکن گوش ! معلم چون پدر والا مقام است معلم مستحق احترام است معلم را مرنجان هرگز ��ز خویش / مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل وغم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم ودلم شاد شده . . . هفته معلم گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این گچ عشق تخته ی جانم زن خطّی ز کلام خود به ایمانم زن صد درس در این کلاست آموخته ام یک درس ز عشق جان ویرانم زن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این گچ عشق تخته ی جانم زن   خطّی ز کلام خود به ایمانم زن   صد درس در این کلاست آموخته ام   یک درس ز عشق جان ویرانم زن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش عشقم از همین مکتب توست   اندوخته ی سوادم از این لب توست   گفتم که مریضم و بیا بستر من   چون عامل دردم این غم و این تب توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من   در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل وغم این فکرتم آزاد شده   در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم ودلم شاد شده . . .   هفته معلم گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود   چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود   ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد   جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داری تو عقل و دانش وهوش / معلم هر چه می گوید بکن گوش !   معلم چون پدر والا مقام است معلم مستحق احترام است   معلم را مرنجان هرگز از خویش / مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم   ای معلم چون کنم توصیف تو / چون خدا مشکل توان تعریف تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است   لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین   روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم خوبم روزنه های روشنی که توی ذهنم باز کردی   هنوز دنبال نور میگردد…روزت مبارک