0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز محیط زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت بکر و زیبا جلوه گاه حکمت الهی است همراه با طبیعت، همگام با سلامتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت حفاظت از ذخائر طبيعي پشتيبان انسان براي فراهم ساختن نيازهاي بشري احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرورزی با طبیعت، آموختنی است حفظ طبیعت، حفظ زندگی به خاطر حیات بر روی زمین، با طبیعت دوست باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فردای فرزندانمان بیاندیشیم، زندگی در جهانی پاک و آباد سهم آنهاست دوستی با طبیعت و محیط زیست را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ محیط زیست، ضامن بقای حیات حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و بانشاط به زندگی است

تعداد پی��مک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیط زیست محور توسعه پایدار طبیعت سرسبز، محیط زیست سالم، ارمغان ما به نسل های آینده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت محیط زیست یعنی عدالت بین نسلی محیط زیست سالم بستر مطلوب برای پرورش نسل فردا محیط زیست امانت نسلهای آینده در دستهای ماست حفاظت محیط زیست نیاز به تعهد ملی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت محیط زیست یعنی هماهنگی بین انسان و زمین حفاظت محیط زیست، تضمین کننده بقای آینده ما محیط زیست ما، آینده ما؛ از آن نگهداری کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محيط زيست سالم، بستر نوآوري و شکوفایی محیط زیست سالم یعنی روان و جسم سالم ما غفلت از محيط زيست مانع دستيابي به اهداف توسعه است  هرگز از ياد نبريم كه همه ما در برابر حفظ محيط زيست مسؤوليم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از محیط زیست، حمایت از نسل ها محيط زيست سالم، بستر خلاقيت و نوآوري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از محيط زيست يعني تداوم سلامت كرۀ زمين محیط زیست برای همه و همه برای محیط زیست محیط زیست سرمایه مشترک نسلهای امروز و فردا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار هفته زمین پاک در سال 1394: زمین پاک با حفاظت از آب و خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار روز جهانی پرندگان مهاجر در سال 1394 (19 و 20 اردیبهشت برابر با 9 و 10 می): انرژی را دوستدار پرندگان سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار روز جهانی تنوع زیستی در سال 2015 (1 خرداد برابر با 22 می): تنوع زیستی برای توسعه پایدار

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز محیط زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت بکر و زیبا جلوه گاه حکمت الهی است همراه با طبیعت، همگام با سلامتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت حفاظت از ذخائر طبيعي پشتيبان انسان براي فراهم ساختن نيازهاي بشري احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرورزی با طبیعت، آموختنی است حفظ طبیعت، حفظ زندگی به خاطر حیات بر روی زمین، با طبیعت دوست باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فردای فرزندانمان بیاندیشیم، زندگی در جهانی پاک و آباد سهم آنهاست دوستی با طبیعت و محیط زیست را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ محیط زیست، ضامن بقای حیات حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و بانشاط به زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیط زیست محور توسعه پایدار طبیعت سرسبز، محیط زیست سالم، ارمغان ما به نسل های آینده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت محیط زیست یعنی عدالت بین نسلی محیط زیست سالم بستر مطلوب برای پرورش نسل فردا محیط زیست امانت نسلهای آینده در دستهای ماست حفاظت محیط زیست نیاز به تعهد ملی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت محیط زیست یعنی هماهنگی بین انسان و زمین حفاظت محیط زیست، تضمین کننده بقای آینده ما محیط زیست ما، آینده ما؛ از آن نگهداری کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محيط زيست سالم، بستر نوآوري و شکوفایی محیط زیست سالم یعنی روان و جسم سالم ما غفلت از محيط زيست مانع دستيابي به اهداف توسعه است  هرگز از ياد نبريم كه همه ما در برابر حفظ محيط زيست مسؤوليم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از محیط زیست، حمایت از نسل ها محيط زيست سالم، بستر خلاقيت و نوآوري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از محيط زيست يعني تداوم سلامت كرۀ زمين محیط زیست برای همه و همه برای محیط زیست محیط زیست سرمایه مشترک نسلهای امروز و فردا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار هفته زمین پاک در سال 1394: زمین پاک با حفاظت از آب و خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار روز جهانی پرندگان مهاجر در سال 1394 (19 و 20 اردیبهشت برابر با 9 و 10 می): انرژی را دوستدار پرندگان سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار روز جهانی تنوع زیستی در سال 2015 (1 خرداد برابر با 22 می): تنوع زیستی برای توسعه پایدار