0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز فتح خرمشهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر چه کـارون باشَد از ما تشنه تر بر آب عشق همچو خرَمشَهر جـاری آب دارد ،تـاب عِشق؟ فتح خرَمشَهر تبریک عرض می نماییم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه خونیـن شهر من ای "شهر" من دشمنت، کـی می رهد از "قهر" من فتح خرَمشَهر خونین شهر مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند آستان "شَهر" خونین ما زِ تو خرم آیین ما ،دیـن ما بـزرگداشتن ،فتح خرَمشَهر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چشمهایت تا ابد بیدار ،خرَمشَهر وی کوه عزمت همچنان ستوار ،خرَمشَهر سالروز فتح خرَمشَهر بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که هزار بار ویران شده ای در خاطر ما هنوز خرَمشَهری فتح خرَمشَهر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که می گویند شهر خورشید باشد همین جاست شهری که یوسف در آن جا ترس از برادر ندارد فتح خرَمشَهر برشما مبارک باد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز خونین شهر ما خـرم شود باز هر گلدسته ای پَرچم شود فتح خرَمشَهر را تبریک میگوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن على (ع) را مى بیند. امام خامنه ای (حفظ الله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا شهرخرم ،الا "شَهر" خون که شد از ستـم خـاک تو لاله گون فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی  تبریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عشق، دوام می دهد خون شهید از فَـتح پیام می دهد خون شهید بَرخیز که با زبان گویای سکوت پیغام قیام می دهد خون شهید فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثـار و پیروزی  مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شهر خرَمشَهر ای خاک گهر خیز ای سیـنه پرآذرت از غصه لبریز خاکت ببوسم خاک تو بوسیدنی شد… گـلهای خرَمشَهر مـن بوییدنی شد سالروز فتح خرَمشَهر تبریک عرض میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـرم آن شهر که در کشور دل جا دارد، ،کوچه ای پر زگل لاله حمرا دارد… سالروز فتح خرَمشَهر مبارک باد

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز فتح خرمشهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر چه کـارون باشَد از ما تشنه تر بر آب عشق همچو خرَمشَهر جـاری آب دارد ،تـاب عِشق؟ فتح خرَمشَهر تبریک عرض می نماییم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه خونیـن شهر من ای "شهر" من دشمنت، کـی می رهد از "قهر" من فتح خرَمشَهر خونین شهر مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند آستان "شَهر" خونین ما زِ تو خرم آیین ما ،دیـن ما بـزرگداشتن ،فتح خرَمشَهر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چشمهایت تا ابد بیدار ،خرَمشَهر وی کوه عزمت همچنان ستوار ،خرَمشَهر سالروز فتح خرَمشَهر بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که هزار بار ویران شده ای در خاطر ما هنوز خرَمشَهری فتح خرَمشَهر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که می گویند شهر خورشید باشد همین جاست شهری که یوسف در آن جا ترس از برادر ندارد فتح خرَمشَهر برشما مبارک باد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز خونین شهر ما خـرم شود باز هر گلدسته ای پَرچم شود فتح خرَمشَهر را تبریک میگوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن على (ع) را مى بیند. امام خامنه ای (حفظ الله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا شهرخرم ،الا "شَهر" خون که شد از ستـم خـاک تو لاله گون فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی  تبریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عشق، دوام می دهد خون شهید از فَـتح پیام می دهد خون شهید بَرخیز که با زبان گویای سکوت پیغام قیام می دهد خون شهید فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثـار و پیروزی  مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شهر خرَمشَهر ای خاک گهر خیز ای سیـنه پرآذرت از غصه لبریز خاکت ببوسم خاک تو بوسیدنی شد… گـلهای خرَمشَهر مـن بوییدنی شد سالروز فتح خرَمشَهر تبریک عرض میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـرم آن شهر که در کشور دل جا دارد، ،کوچه ای پر زگل لاله حمرا دارد… سالروز فتح خرَمشَهر مبارک باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران