0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب همان اندازه حیات است که آب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دولت ماهواره خوابیم هنوز ؟ / توخالی و سست و بد حجابیم هنوز / از چشمه ی ایمان و حیا رد شده ایم / لب تشنه ولی سوی سرابیم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی غنچه نهان شده در برگ را نچینداز بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت: که ای دخت نکو بنیادم / زلف برباد نده تا ندهی بر بادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شاخه ای که از باغ برون سر، در میوه آن طمع کند رهگذر، بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصار باغ که طمع هر رهگذری را به خود جلب می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیرون زده تا زلف تو از روسری ات / آشوب جوان و پیر شد دلبری ات / ای شیعه ی آفت زده ی تر دامن ! / زهرا شده شرمنده ز خیره سری ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره العفه الصیانه، میوه عفت محفوظ ماندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

العفه رأس کل خیر، عفت منشأ تمام نیکی هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند، دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حجاب از دره ی پست زمین بالا شوی / قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول الله صلی الله علیه وآله مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه سلام الله علیها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصمتیان را به مقام جلال / جلوه حرام است مگر با حلال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب همان اندازه حیات است که آب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دولت ماهواره خوابیم هنوز ؟ / توخالی و سست و بد حجابیم هنوز / از چشمه ی ایمان و حیا رد شده ایم / لب تشنه ولی سوی سرابیم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی غنچه نهان شده در برگ را نچینداز بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت: که ای دخت نکو بنیادم / زلف برباد نده تا ندهی بر بادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شاخه ای که از باغ برون سر، در میوه آن طمع کند رهگذر، بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصار باغ که طمع هر رهگذری را به خود جلب می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیرون زده تا زلف تو از روسری ات / آشوب جوان و پیر شد دلبری ات / ای شیعه ی آفت زده ی تر دامن ! / زهرا شده شرمنده ز خیره سری ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره العفه الصیانه، میوه عفت محفوظ ماندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

العفه رأس کل خیر، عفت منشأ تمام نیکی هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند، دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حجاب از دره ی پست زمین بالا شوی / قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول الله صلی الله علیه وآله مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه سلام الله علیها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصمتیان را به مقام جلال / جلوه حرام است مگر با حلال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.