0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت: گل از رنگ و لعابش پیداست و زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیا صدف تقواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس! قدر خود را بشناس! با حجابت، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است زانکه زن را زینت زن ، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم، معنی صوم و صلاتم، بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در حجاب چادر به سر کند / یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرو پوش چون دُر صدف / تا نشوی تیر بلا در هدف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر حجاب چهره تو و سر به زیری و وقارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شهوت نفس در نهاد بشر است / در کشف حجاب صد هزار خطر است / تیری است نظر ز تیرهای ابلیس / این چادر در مقابلش چون سپر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هَوس و وسوسه هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زلفانت بیاموز که هرکسی ارزش دیدن آن را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت: گل از رنگ و لعابش پیداست و زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیا صدف تقواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس! قدر خود را بشناس! با حجابت، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است زانکه زن را زینت زن ، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم، معنی صوم و صلاتم، بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در حجاب چادر به سر کند / یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرو پوش چون دُر صدف / تا نشوی تیر بلا در هدف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر حجاب چهره تو و سر به زیری و وقارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شهوت نفس در نهاد بشر است / در کشف حجاب صد هزار خطر است / تیری است نظر ز تیرهای ابلیس / این چادر در مقابلش چون سپر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هَوس و وسوسه هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زلفانت بیاموز که هرکسی ارزش دیدن آن را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.