0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز دانش آموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشور ما نور خدا هادی فضل است /  وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . . روز دانش آموز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار جدید روز دانش آموز ! “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع مایه ی آرامش است . . . روز دانش آموز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز  هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز  چون حفظ شده حرمت ووجهه دانش آموز  هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است  وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند  از فرصت ارتباط من کم کردند  هر وقت به هم عشق تعارف کردیم  از نمره ی انضباط ما کم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر و ماهی فروزانی محصل / تو آن جوایا ی عرفانی محصل  به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار جدید روز دانش آموز !  “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی درجستجوی دانش است  اجر او تا منزلش در زایش است  او قدم هایش در راه خداست  علم نافع مایه ی آرامش است . . .  روز دانش آموز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر و ماهی فروزانی محصل تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل همان خــورشید تابانی محصل

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز دانش آموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشور ما نور خدا هادی فضل است /  وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . . روز دانش آموز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار جدید روز دانش آموز ! “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع مایه ی آرامش است . . . روز دانش آموز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز  هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز  چون حفظ شده حرمت ووجهه دانش آموز  هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است  وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند  از فرصت ارتباط من کم کردند  هر وقت به هم عشق تعارف کردیم  از نمره ی انضباط ما کم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر و ماهی فروزانی محصل / تو آن جوایا ی عرفانی محصل  به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار جدید روز دانش آموز !  “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی درجستجوی دانش است  اجر او تا منزلش در زایش است  او قدم هایش در راه خداست  علم نافع مایه ی آرامش است . . .  روز دانش آموز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر و ماهی فروزانی محصل تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل همان خــورشید تابانی محصل

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران