0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد/بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد ما منتظران اگر بخواهیم همه/امسال همان سال فرج خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال بهار بی تو آغاز نشد/امسال گذشت و باز اعجاز نشد کی سین سلام بر لبت می شکفد/عید آمد و سفره دلم باز نشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به عدو که روح تقوا را کشت/ایمان و کمال عشق و معنا را کشت بازآ و بگیر انتقامی سنگین/از آنکه ز راه ظلم زهرا را کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ما را خداوند دوا خواهد کرد/بر ظلمت ما شمع عطا خواهد کرد فردا همگی به چشم خود می بینیم/شمع با چشم جهان بین چه ها خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست/وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل/دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد/بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد ما منتظران اگر بخواهیم همه/امسال همان سال فرج خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال بهار بی تو آغاز نشد/امسال گذشت و باز اعجاز نشد کی سین سلام بر لبت می شکفد/عید آمد و سفره دلم باز نشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به عدو که روح تقوا را کشت/ایمان و کمال عشق و معنا را کشت بازآ و بگیر انتقامی سنگین/از آنکه ز راه ظلم زهرا را کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ما را خداوند دوا خواهد کرد/بر ظلمت ما شمع عطا خواهد کرد فردا همگی به چشم خود می بینیم/شمع با چشم جهان بین چه ها خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست/وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل/دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست