0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود محرابم ابروی تو ای دوست / نمازم جانب کوی تو ای دوست  اگر حبل المتین فرموده قرآن / نباشد غیر گیسوی تو ای دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مردم از هجران مهدی / ندیدم چهره تابان مهدی  چنانم کن که بنمایی حسابم / مرا در زمره یاران مهدی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سایه سار ظهر گرم بی ترحم! / جز سایه دستان تو، جایی نداریم  تو آبروی خاکی و حیثیت آب / دریا تویی؛ ما جز تو دریایی نداریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پیک راستان خبر یار ما بگو / احوال گل به بلبل دستان سرا بگو  ما محرمان خلوت انسیم غم مخور / با یار آشنا سخن آشنا بگو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد / دل نیست هر آندل که ترا یار نباشد  شادم که غم هجر توگردیده نصیبم / بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طبیبا بسر بستر بیمار بیا/بهر دلداری دلسوخته زار بیا تو که دل را به نگاهی بربودی/ز کفم بپرستاری بیمار دل افکار بیا به امید ظهورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد/دل نیست هر آندل که ترا یار نباشد شادم که غم هجر تو گردیده نصیبم/بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مردم از هجران مهدی/ندیدم چهره تابان مهدی چنانم کن که بنمایی حسابم/مرا در زمره یاران مهدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود محرابم ابروی تو ای دوست/نمازم جانب کوی تو ای دوست اگر حبل المتین فرموده قرآن/نباشد غیر گیسوی تو ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آفتاب هستی ای شور عشق و مستی/بازآ بخوان کلامی زان معجز الهی ای دیده ها به راهت ای قائم هدایت/تا کی کنم حکایت شرح غم جدائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شود بینم رخ ماه دل آرای ترا/تا کشم بر دیدگان خاک کف پای ترا سر به بالین با امید دیدن رویت نهم/تا مگر در خواب بینم روی زیبا ترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پری رو زچه رو روی نشانم ندهی/مویی از طره گیسوی نشانم ندهی دلم از هجر رخت سوخت خدا را زچه رو/جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال زیبای جمال دلربایت را بنازم/بوی عطر جانفزای خاک پایت را بنازم گرچه سرو ناز نازد بر قد و بالای نازش/سرو نازم ناز کم کن نازهایت را بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه های نور را از دیده جاری می کنیم/تا بیائی جمعه ها را بی قراری می کنیم در شقایق زارها با اشک سرداران عشق/رد پای خسته ات را مشکباری می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من/بگذار تا بجویمت، ای همه جستجوی من راز دلم بگویمت، ای همه گفتگوی من/خون جگر، خبر کند قصه مو به موی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی/سروجان بها ندارد که کنم فدای مهدی همه نقد هستی خود، بدهم به صاحب جان/که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود محرابم ابروی تو ای دوست / نمازم جانب کوی تو ای دوست  اگر حبل المتین فرموده قرآن / نباشد غیر گیسوی تو ای دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مردم از هجران مهدی / ندیدم چهره تابان مهدی  چنانم کن که بنمایی حسابم / مرا در زمره یاران مهدی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سایه سار ظهر گرم بی ترحم! / جز سایه دستان تو، جایی نداریم  تو آبروی خاکی و حیثیت آب / دریا تویی؛ ما جز تو دریایی نداریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پیک راستان خبر یار ما بگو / احوال گل به بلبل دستان سرا بگو  ما محرمان خلوت انسیم غم مخور / با یار آشنا سخن آشنا بگو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد / دل نیست هر آندل که ترا یار نباشد  شادم که غم هجر توگردیده نصیبم / بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طبیبا بسر بستر بیمار بیا/بهر دلداری دلسوخته زار بیا تو که دل را به نگاهی بربودی/ز کفم بپرستاری بیمار دل افکار بیا به امید ظهورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد/دل نیست هر آندل که ترا یار نباشد شادم که غم هجر تو گردیده نصیبم/بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مردم از هجران مهدی/ندیدم چهره تابان مهدی چنانم کن که بنمایی حسابم/مرا در زمره یاران مهدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود محرابم ابروی تو ای دوست/نمازم جانب کوی تو ای دوست اگر حبل المتین فرموده قرآن/نباشد غیر گیسوی تو ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آفتاب هستی ای شور عشق و مستی/بازآ بخوان کلامی زان معجز الهی ای دیده ها به راهت ای قائم هدایت/تا کی کنم حکایت شرح غم جدائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شود بینم رخ ماه دل آرای ترا/تا کشم بر دیدگان خاک کف پای ترا سر به بالین با امید دیدن رویت نهم/تا مگر در خواب بینم روی زیبا ترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پری رو زچه رو روی نشانم ندهی/مویی از طره گیسوی نشانم ندهی دلم از هجر رخت سوخت خدا را زچه رو/جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال زیبای جمال دلربایت را بنازم/بوی عطر جانفزای خاک پایت را بنازم گرچه سرو ناز نازد بر قد و بالای نازش/سرو نازم ناز کم کن نازهایت را بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه های نور را از دیده جاری می کنیم/تا بیائی جمعه ها را بی قراری می کنیم در شقایق زارها با اشک سرداران عشق/رد پای خسته ات را مشکباری می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من/بگذار تا بجویمت، ای همه جستجوی من راز دلم بگویمت، ای همه گفتگوی من/خون جگر، خبر کند قصه مو به موی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی/سروجان بها ندارد که کنم فدای مهدی همه نقد هستی خود، بدهم به صاحب جان/که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران