0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مردم از هجران مهدی / ندیدم چهره تابان مهدی  چنانم کن که بنمایی حسابم / مرا در زمره یاران مهدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پری رو زچه رو روی نشانم ندهی / مویی از طره گیسوی نشانم ندهی  دلم از هجر رخت سوخت خدا را زچه رو / جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال زیبای جمال دلربایت را بنازم / بوی عطر جانفزای خاک پایت را بنازم  گرچه سرو ناز نازد بر قدو بالای نازش / سرو نازم ناز کم کن نازهایت را بنازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من / بگذار تا بجویمت ، ای همه جستجوی من  راز دلم بگویمت ، ای همه گفتگوی من /خون جگر ، خبر کند قصه مو به موی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرى نیست که سوداى سرکوى تو نیست / دل سودا زده را جز هوس روى تو نیست  سینه غمزده‏اى نیست که بى‏روى و ریا / هدف تیر کمانخانه ابروى تو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طبیبا بسر بستر بیمار بیا بهر دلداری دلسوخته زار بیا  تو که دل را به نگاهی بربودی زکفم بپرستاری بیمار دل افکار بیا . . .  به امید ظهورش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم  تا ساحل چشمان توتکثیر شدیم  گفتند غروب جمعه خواهى آمد  آنقدر نیامدى که ما پیر شدی  اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرى نیست که سوداى سرکوى تو نیست / دل سودا زده را جز هوس روى تو نیست  سینه غمزده‏اى نیست که بى‏روى و ریا / هدف تیر کمانخانه ابروى تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی / سروجان بها ندارد که کنم فدای مهدی  همه نقد ِ هستی خود ، بدهم به صاحب جان / که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من / بگذار تا بجویمت ، ای همه جستجوی من  راز دلم بگویمت ، ای همه گفتگوی من /خون جگر ، خبر کند قصه مو به موی من . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه‌های نور را ازدیده جاری می‌کنیم / تا بیائی جمعه‌ها را بی‌قراری می‌کنیم  در شقایقزارها با اشک سرداران عشق / ردّ پای خسته‌ات را مشکباری می‌کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی که در پناه کرامات سرمدی / ایمن شوی زفتنه و ایمن زهر بدی  لبریز کن زعطر گلِ نور سینه را / با ذکر سبز یک صلوات محمدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال زیبای جمال دلربایت را بنازم / بوی عطر جانفزای خاک پایت را بنازم  گرچه سرو ناز نازد بر قدو بالای نازش / سرو نازم ناز کم کن نازهایت را بنازم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پری رو زچه رو روی نشانم ندهی / مویی از طره گیسوی نشانم ندهی  دلم از هجر رخت سوخت خدا را زچه رو / جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شود بینم رخ ماه دل آرای ترا تا کشم بر دیدگان خاک کف پای تر  سر به بالین با امید دیدن رویت نهم تا مگر در خواب بینم روی زیبا ترا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آفتاب هستی ای شور عشق ومستی / بازآ بخوان کلامی زان معجز الهی  ای دیده ها به راهت ای قائم هدایت / تا کی کنم حکایت شرح غم جدائی

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مردم از هجران مهدی / ندیدم چهره تابان مهدی  چنانم کن که بنمایی حسابم / مرا در زمره یاران مهدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پری رو زچه رو روی نشانم ندهی / مویی از طره گیسوی نشانم ندهی  دلم از هجر رخت سوخت خدا را زچه رو / جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال زیبای جمال دلربایت را بنازم / بوی عطر جانفزای خاک پایت را بنازم  گرچه سرو ناز نازد بر قدو بالای نازش / سرو نازم ناز کم کن نازهایت را بنازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من / بگذار تا بجویمت ، ای همه جستجوی من  راز دلم بگویمت ، ای همه گفتگوی من /خون جگر ، خبر کند قصه مو به موی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرى نیست که سوداى سرکوى تو نیست / دل سودا زده را جز هوس روى تو نیست  سینه غمزده‏اى نیست که بى‏روى و ریا / هدف تیر کمانخانه ابروى تو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طبیبا بسر بستر بیمار بیا بهر دلداری دلسوخته زار بیا  تو که دل را به نگاهی بربودی زکفم بپرستاری بیمار دل افکار بیا . . .  به امید ظهورش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم  تا ساحل چشمان توتکثیر شدیم  گفتند غروب جمعه خواهى آمد  آنقدر نیامدى که ما پیر شدی  اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرى نیست که سوداى سرکوى تو نیست / دل سودا زده را جز هوس روى تو نیست  سینه غمزده‏اى نیست که بى‏روى و ریا / هدف تیر کمانخانه ابروى تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی / سروجان بها ندارد که کنم فدای مهدی  همه نقد ِ هستی خود ، بدهم به صاحب جان / که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من / بگذار تا بجویمت ، ای همه جستجوی من  راز دلم بگویمت ، ای همه گفتگوی من /خون جگر ، خبر کند قصه مو به موی من . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه‌های نور را ازدیده جاری می‌کنیم / تا بیائی جمعه‌ها را بی‌قراری می‌کنیم  در شقایقزارها با اشک سرداران عشق / ردّ پای خسته‌ات را مشکباری می‌کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی که در پناه کرامات سرمدی / ایمن شوی زفتنه و ایمن زهر بدی  لبریز کن زعطر گلِ نور سینه را / با ذکر سبز یک صلوات محمدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال زیبای جمال دلربایت را بنازم / بوی عطر جانفزای خاک پایت را بنازم  گرچه سرو ناز نازد بر قدو بالای نازش / سرو نازم ناز کم کن نازهایت را بنازم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پری رو زچه رو روی نشانم ندهی / مویی از طره گیسوی نشانم ندهی  دلم از هجر رخت سوخت خدا را زچه رو / جلوه ای زان رخ دلجوی نشانم ندهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شود بینم رخ ماه دل آرای ترا تا کشم بر دیدگان خاک کف پای تر  سر به بالین با امید دیدن رویت نهم تا مگر در خواب بینم روی زیبا ترا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آفتاب هستی ای شور عشق ومستی / بازآ بخوان کلامی زان معجز الهی  ای دیده ها به راهت ای قائم هدایت / تا کی کنم حکایت شرح غم جدائی