0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز ایمان و بصیرت خروش مردمان پاک سیرت نُه دی روز ایثار و شجاعت ز شرک خیل اهریمن برائت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عشق و سروری آزادگی بر ولی این زمان دلدادگی روز بیعت با ولی این زمان قائد حق نائب صاحب زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم اگر او خواهد از ما سر ببازیم وگر صبرو قرار از ما بخواهد بشینیم و بسوزیم و بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نسل کوفیان است در کوچه های غربت کف می زنند و شادند روز عزای امت صاحب زمان کجایی؟ روز عزای جدت تا انتقام گیری هرکس شکسته حرمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است خامنه ای رهبر ضیای هر دوعین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمده است با علی لشگر شبرنگ به جنگ آمده است ظاهرا غصه میراث پیمبر دارند تا علی را مگر از مسند دین بردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم ای مردم عالم همگی گوش کنیـد تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نهضت سبز اموی مرگش باد این دشمن فرزند علی مرگش باد در روز عزای فاطمه رقصیدند تا روز حکومت ولی مرگش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید در حمایت ز امامم علی خامنه ای می شوم میثم تمار به دارم بزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعله بر مسجد و مصحف می زد در عزای شه دین دف می زد ارمنی در غم زینب می سوخت فتنه گر روز عزا کف می زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز نه دی پیر و جوان را دیدید؟ این بار که رای به دینمان را دیدید؟ بر اشک ز ماتم حسین سنگ زدید؟ روز نه دی سینه زنان را دیدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادیم که راه حق جدا از ما نیست چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست در فتنه دوباره کربلا گشت ولی این بار دگر امام حق تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عهد که در روز ازل می بستیم با لطف خدا ز دام شیطان رستیم روز نه دی دوباره ثابت کردیم در صحنه همیشه با ولایت هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فتنه غبارهای غمگین آمد امید به دلهای شیاطین آمد روز نه دی روز خدا شد به وضوح ملت همگی به یاری دین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون خدا منافقو رسوا کرد صبر علی فتنه رو کله پا کرد

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز ایمان و بصیرت خروش مردمان پاک سیرت نُه دی روز ایثار و شجاعت ز شرک خیل اهریمن برائت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عشق و سروری آزادگی بر ولی این زمان دلدادگی روز بیعت با ولی این زمان قائد حق نائب صاحب زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم اگر او خواهد از ما سر ببازیم وگر صبرو قرار از ما بخواهد بشینیم و بسوزیم و بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نسل کوفیان است در کوچه های غربت کف می زنند و شادند روز عزای امت صاحب زمان کجایی؟ روز عزای جدت تا انتقام گیری هرکس شکسته حرمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است خامنه ای رهبر ضیای هر دوعین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمده است با علی لشگر شبرنگ به جنگ آمده است ظاهرا غصه میراث پیمبر دارند تا علی را مگر از مسند دین بردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم ای مردم عالم همگی گوش کنیـد تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نهضت سبز اموی مرگش باد این دشمن فرزند علی مرگش باد در روز عزای فاطمه رقصیدند تا روز حکومت ولی مرگش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید در حمایت ز امامم علی خامنه ای می شوم میثم تمار به دارم بزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعله بر مسجد و مصحف می زد در عزای شه دین دف می زد ارمنی در غم زینب می سوخت فتنه گر روز عزا کف می زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز نه دی پیر و جوان را دیدید؟ این بار که رای به دینمان را دیدید؟ بر اشک ز ماتم حسین سنگ زدید؟ روز نه دی سینه زنان را دیدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادیم که راه حق جدا از ما نیست چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست در فتنه دوباره کربلا گشت ولی این بار دگر امام حق تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عهد که در روز ازل می بستیم با لطف خدا ز دام شیطان رستیم روز نه دی دوباره ثابت کردیم در صحنه همیشه با ولایت هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فتنه غبارهای غمگین آمد امید به دلهای شیاطین آمد روز نه دی روز خدا شد به وضوح ملت همگی به یاری دین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون خدا منافقو رسوا کرد صبر علی فتنه رو کله پا کرد