0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز اصناف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام وارد بازار شد و فرمود: هـان اى گوشت فروشـان ! هركس در گوشت بِدَمَد و آن را چاق نشان دهد از مـا (مسلمانان) نيـست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه ‏السلام فرمود: رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از خريد (اجحاف گرانه) اموال اشخاص كه ناچـار به فروش شده‏اند منـع فرموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: واى بـر بازرگانان اُمّـت مـن از «نه بـه خـدا» و «آرى به خـدا» گفـتن. و واى بر صنعتـگران اُمّت من از «امروز وفـردا» كردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله نهى فرمود: از اينكه كسى در معـامله بـرادر مسلمان خود وارد شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: مشترى و فروشنده تا از هم جدا نشده‏اند اختـيار فسـخ دارنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: وارد كننده «از لُطف و رحمت الهى» بهـره‏مـند مى‏گـردد و احتكار كننده ملعون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: هركس مواد خواركى بخرد وچهل روز براى ايجاد گرانى نگهدارد، سپس بفروشد وقيمت آن را در راه خدا صدقه بدهد، كفّاره احتكارش حساب نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله فرمود: مغبون ساختن كسى كه كار را به انصاف خود انسان سپرده، حكم رباخوارى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله فرمود: خـداوند تمام گنـاهان را مى‏آمـرزد، مگر كسى كه مهر زنى را نپردازد، مزد كارگرى را ندهد و شخص آزادى را بفروشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: بـدتـرين درآمــدهـا، درآمدى است كه از راه ربا به دست آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا فرمود: سوداگر وبازرگان ��ايد از پنج خصلت دورى گزيند وگرنه داد و ستد نكند: 1 ـ رباخوارى 2 ـ سوگندخوردن 3 ـ نهان داشتن عيب‏ها 4 ـ ستايش كالا هنگام فروش 5 ـ نكوهش هنگام خريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: هركس معامله شخص پشيمانى را فسخ كند، خـداونـد روز قيـامت از گنـاهان او بـگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: هان اى بازرگانان! همانا بازرگانان در قيامت گنهكار برانگيخته مى‏شوند مگر كسى كه تقـواى الهى پيشـه كند، نيكويى كند و راستگو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: اى توزين‏گر! وزن كن و اندكى بيفزاى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آلهفرمود: بازرگان امين و راستگو و مسلمان روز قيامت با شهيدان خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏ آله فرمود: بـازرگان راستـگو روز قيامت در سايه حمايت خداست.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز اصناف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام وارد بازار شد و فرمود: هـان اى گوشت فروشـان ! هركس در گوشت بِدَمَد و آن را چاق نشان دهد از مـا (مسلمانان) نيـست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه ‏السلام فرمود: رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از خريد (اجحاف گرانه) اموال اشخاص كه ناچـار به فروش شده‏اند منـع فرموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: واى بـر بازرگانان اُمّـت مـن از «نه بـه خـدا» و «آرى به خـدا» گفـتن. و واى بر صنعتـگران اُمّت من از «امروز وفـردا» كردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله نهى فرمود: از اينكه كسى در معـامله بـرادر مسلمان خود وارد شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: مشترى و فروشنده تا از هم جدا نشده‏اند اختـيار فسـخ دارنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: وارد كننده «از لُطف و رحمت الهى» بهـره‏مـند مى‏گـردد و احتكار كننده ملعون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: هركس مواد خواركى بخرد وچهل روز براى ايجاد گرانى نگهدارد، سپس بفروشد وقيمت آن را در راه خدا صدقه بدهد، كفّاره احتكارش حساب نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله فرمود: مغبون ساختن كسى كه كار را به انصاف خود انسان سپرده، حكم رباخوارى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله فرمود: خـداوند تمام گنـاهان را مى‏آمـرزد، مگر كسى كه مهر زنى را نپردازد، مزد كارگرى را ندهد و شخص آزادى را بفروشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: بـدتـرين درآمــدهـا، درآمدى است كه از راه ربا به دست آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا فرمود: سوداگر وبازرگان بايد از پنج خصلت دورى گزيند وگرنه داد و ستد نكند: 1 ـ رباخوارى 2 ـ سوگندخوردن 3 ـ نهان داشتن عيب‏ها 4 ـ ستايش كالا هنگام فروش 5 ـ نكوهش هنگام خريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: هركس معامله شخص پشيمانى را فسخ كند، خـداونـد روز قيـامت از گنـاهان او بـگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: هان اى بازرگانان! همانا بازرگانان در قيامت گنهكار برانگيخته مى‏شوند مگر كسى كه تقـواى الهى پيشـه كند، نيكويى كند و راستگو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: اى توزين‏گر! وزن كن و اندكى بيفزاى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آلهفرمود: بازرگان امين و راستگو و مسلمان روز قيامت با شهيدان خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏ آله فرمود: بـازرگان راستـگو روز قيامت در سايه حمايت خداست.