0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روزآتشنشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز ، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند . هفتم مهرماه روز آتش نشان گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آتش‌نشان‌ها/ درنگ!/ ترا به چکمه‌هایتان/ ترا به برق کلاهتان/ قلب مشتعلم را/ با ملایمت خاموش کنید روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبت کوی آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟  روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مواظب خودت باش امروز روز آتشنشانه منم میخوام  بگم بیان خاموشت کنن  آتیش پاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دل همه را سوزاندی که آتش نشانی از دستت شکایت کرده روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی که تو قلبم روشن کردی هیچ آتش نشانی نمی تونه خاموش کنه روز آتش نشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز ، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند . هفتم مهرماه روز آتش نشان گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش‌نشان‌ها/ درنگ!/ ترا به چکمه‌هایتان/ ترا به برق کلاهتان/ قلب مشتعلم را/ با ملایمت خاموش کنید روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبت کوی آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟ روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش امروز روز آتشنشانه منم میخوام  بگم بیان خاموشت کنن  آتیش پاره

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روزآتشنشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز ، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند . هفتم مهرماه روز آتش نشان گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آتش‌نشان‌ها/ درنگ!/ ترا به چکمه‌هایتان/ ترا به برق کلاهتان/ قلب مشتعلم را/ با ملایمت خاموش کنید روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبت کوی آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟  روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مواظب خودت باش امروز روز آتشنشانه منم میخوام  بگم بیان خاموشت کنن  آتیش پاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دل همه را سوزاندی که آتش نشانی از دستت شکایت کرده روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی که تو قلبم روشن کردی هیچ آتش نشانی نمی تونه خاموش کنه روز آتش نشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز ، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند . هفتم مهرماه روز آتش نشان گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش‌نشان‌ها/ درنگ!/ ترا به چکمه‌هایتان/ ترا به برق کلاهتان/ قلب مشتعلم را/ با ملایمت خاموش کنید روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبت کوی آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟ روز آتشنشان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش امروز روز آتشنشانه منم میخوام  بگم بیان خاموشت کنن  آتیش پاره