0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند زمان بزم و نوش آمده است  بلبل به خروش و گل به جوش آمده است   با چند بهار ، لاله‌ی خفته به خاک   نوروز کبود و لاله پوش آمده است . . .  عید باستانی نوروز بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدم مانده به خندیدن برگ   یک نفس مانده به ذوق گل سرخ    چشم در چشم بهاری دیگر   تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان    یک سبد عاطفه دارم    همه ارزانی تان . . .  عید نوروز بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست   هم سنبل و سیب و دود ِ کُندر خوشبوست   افسوس که هر سفره کنارش خالی ست   از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست  . . .   عید شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارکتر شب و خرمترین روز /  به استقبالم آمد بخت پیروز   دهلزن گو دو نوبت زن بشارت / که دوشم قدر بود ام��وز نوروز  . . .   نوروز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین /  روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین  ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین   عید نوروز بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یا زمان در گذر است   و مخلوقات در تغییر   و سال جدید در شرف حلول   و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر   پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . .  عید پیشاپیش مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسفند رو به پایان است   وقت کوچ کردن به فرودین است   وقت بخشیدن و صاف کردن دل   پس مراببخش : اگر با نگاهی یا صدایی   یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود  روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد .  سال نـو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است   اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می اورد   پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی  اندیشه ای پویا و ازادی و برخورداری از همه نعمتهای خدا دادی  ارزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوقدم مانده به خندیدن برگ  یک نفس مانده به ذوق گل سرخ  چشم درچشم بهاری دیگرتحفه ای یافت نکردم  که کنم هدیه تان یک سبدعاطفه دارم  همه ارزانیتان سال نومبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد بهاران هر طرف گلها صدایت می زنند  نرگس و یاس و سمن هر جا صدایت می زنند  سبزه هم با بودن گلهای زیبا خنده لب  بلبلان را شادی است زیبا صدایت می زنند   سال نو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیدت مبارک گلم با صد هزار تا بوسه   عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی زمین سبز گشت،حین سپــر انداخت بحر باد صبا باره اش تاخت به هر کوی و شهر باد مبـــارک تـــورا ســال نو و سالها وفـــق مــرادت رود گــردش ایام و دهر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید  واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد  دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید  نقش لبخندرا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید   تا برایت شادباش نوروز بنویسم  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبتان پر خنده   قلبتان از مهر آکنده   دولتتان پاینده  ونوروزتان فرخنده باد  . . .

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند زمان بزم و نوش آمده است  بلبل به خروش و گل به جوش آمده است   با چند بهار ، لاله‌ی خفته به خاک   نوروز کبود و لاله پوش آمده است . . .  عید باستانی نوروز بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدم مانده به خندیدن برگ   یک نفس مانده به ذوق گل سرخ    چشم در چشم بهاری دیگر   تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان    یک سبد عاطفه دارم    همه ارزانی تان . . .  عید نوروز بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست   هم سنبل و سیب و دود ِ کُندر خوشبوست   افسوس که هر سفره کنارش خالی ست   از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست  . . .   عید شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارکتر شب و خرمترین روز /  به استقبالم آمد بخت پیروز   دهلزن گو دو نوبت زن بشارت / که دوشم قدر بود امروز نوروز  . . .   نوروز مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین /  روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین  ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین   عید نوروز بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یا زمان در گذر است   و مخلوقات در تغییر   و سال جدید در شرف حلول   و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر   پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . .  عید پیشاپیش مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسفند رو به پایان است   وقت کوچ کردن به فرودین است   وقت بخشیدن و صاف کردن دل   پس مراببخش : اگر با نگاهی یا صدایی   یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود  روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد .  سال نـو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است   اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می اورد   پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی  اندیشه ای پویا و ازادی و برخورداری از همه نعمتهای خدا دادی  ارزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوقدم مانده به خندیدن برگ  یک نفس مانده به ذوق گل سرخ  چشم درچشم بهاری دیگرتحفه ای یافت نکردم  که کنم هدیه تان یک سبدعاطفه دارم  همه ارزانیتان سال نومبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد بهاران هر طرف گلها صدایت می زنند  نرگس و یاس و سمن هر جا صدایت می زنند  سبزه هم با بودن گلهای زیبا خنده لب  بلبلان را شادی است زیبا صدایت می زنند   سال نو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیدت مبارک گلم با صد هزار تا بوسه   عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موی زمین سبز گشت،حین سپــر انداخت بحر باد صبا باره اش تاخت به هر کوی و شهر باد مبـــارک تـــورا ســال نو و سالها وفـــق مــرادت رود گــردش ایام و دهر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید  واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد  دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید  نقش لبخندرا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید   تا برایت شادباش نوروز بنویسم  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبتان پر خنده   قلبتان از مهر آکنده   دولتتان پاینده  ونوروزتان فرخنده باد  . . .