برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد SendGroup مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد SendGroup با استفاده از پروتکل Post آورده شده است.

 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/send/one?username=YourUsername&password=YourPassword&message=YourMessageText&senderNumber=YourSenderNumber&sendDate=TimeToSendMessage&recipients=ListOfRecipientsOfSMS&localIds=YourListOfIdsIDForSMS

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/api/v2/send/group', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', 'message' => 'YourMessageText', 'senderNumber' => 'YourSenderNumber', 'sendDate' => 'DateTimeToSend', 'recipients' => 'LisOfNumberOfRecipients', 'localIds' => YourListOfIdsForSMSes )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }