این متد وضعیت پیامک های ارسالی شما را مشخص می کند که آیا ارسال شده است یا هنوز در صف ارسال است و یا بقیه ی وضعیت های ممکن پیش آمده برای ارسال شما.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
using NikSms.Library.Net.WebService; using NikSms.Library.Net.ViewModels; using NikSms.Library.Net.WebServiceV1; using System.Threading.Tasks; using System.Collections.Generic; using System; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsWebServiceClient { private readonly PublicServiceV1 service; public NikSmsWebServiceClient(string username, string password) { service = new PublicServiceV1(username, password); } public async Task<SmsStatus[]> DeliveryCheck() { var result = await service.DeliveryCheck(new List<long> { 112233 }); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Exception("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Exception("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Exception("Ooops its our fault!"); default: throw new Exception("You sould not be here... :D"); } } } }
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
Imports NikSms.Library.Net.WebService Imports NikSms.Library.Net.ViewModels Imports NikSms.Library.Net.WebServiceV1 Imports System.Threading.Tasks Imports System.Collections.Generic Imports System Namespace AwesomeApplication Public Class NikSmsWebServiceClient Private ReadOnly service As PublicServiceV1 Public Sub New(ByVal username As String, ByVal password As String) service = New PublicServiceV1(username, password) End Sub Public async Task<SmsStatus()> DeliveryCheck() { var result = await service.DeliveryCheck(New List<long> {112233 }) Select Case result.Status Case LibOperationResultStatus.Success Return result.Data Case LibOperationResultStatus.UnAuthorized Throw New Exception("Some thing is wrong with your account (call supportNot )") Case LibOperationResultStatus.Failed Throw New Exception("Ooops its our faultNot ") Case Else Throw New Exception("You sould not be here... :D") End Select } End Class End Namespace
npm install --save niksms.library.javascript
import { ServiceV1, ServiceV1SmsStatus, LibOperationResultStatus } from 'niksms'; export default class NikSmsWebServiceClient{ private service: ServiceV1 constructor(username: string, password: string){ this.service = new ServiceV1(username, password); } public async DeliveryCheck(): Promise<ServiceV1SmsStatus> { const result = await this.service.DeliveryCheck([112233]); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Error("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Error("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Error("Ooops its our fault!"); default: throw new Error("You sould not be here... :D"); } } }
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 nikIds بله لیست عددی
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
LibOperationResult<WebServiceV1.SmsStatus[]>
لیست Object public enum SmsStatus : byte { NotFound = 0, //در وب سرویس استفاده می شود وقتی که کاربر پیامی را دخواست می کند که نتیجه اش را ببیند که در دیتابیس نیست DoNotSend = 1, //در انتظار تاریخ ارسال InQueue = 2, //در حال ارسال Sent = 3, //ارسال شده InsufficientCredit = 4, //موجودی ناکافی Block = 6 ,//مسدود شده NotDeliverdSmsAdvertisingBlock = 9, //تحویل نشده – مسدودی پیامک تبلیغاتی NotDeliverdBlackList = 10, //تحویل نشده – بلک لیست NotDeliverdDelay = 11, //تحویل نشده – تاخیر مجاز NotDeliverdCanceled = 8, //تحویل نشده – لغو شده NotDeliverdNoViber = 13, //تحویل نشده – شماره غیر وایبری NotDeliverdFiltering = 14, //تحویل نشده – فیلترینگ پیامک WaitingForRecheckInOprator = 15, //به دلیل قطع شدن اینترنت یا .. این بسته نامشخص باقی مانده و باید تک تک پیامک هایش با اپراتور بررسی شود که تکراری ارسال نشود OpratorFault = 16, //زمانی که شماره در لیست مجاز ارسالی در اپراتور مربوطه نباشد این وضعیت میخوره NotDeliveredBlocked = 17, //به هر دلیل نامشخصی ارسال نشد SendedButStatusNotUpdated = 18, //در قسمت کنترل مجدد اپراتور مشخص شد که ارسال شده ولی وضعیتش هنوز به روزرسانی نشده NotDeliveredDuplicate = 19, //تکراری بوده مخصوصا در ارسال منطقه ای NotDeliveredBlockPanel = 20, //تحویل نشده - مسدودی پنل NotDeliveredUnknownNumber = 21, //تحویل نشده - شماره نادرست WaitingForDeliveryBeforeSend = 22, //در صف ارسال مخابرات NotDeliveredUnAccessible = 23, //تحویل نشده - عدم دسترسی NotDeliveredNotAnswered = 24, //تحویل نشده - عدم پاسخ NotDeliveredLineIsBusy = 25, //تحویل نشده - مشغولی }