با استفاده از این متد می توانید در یک درخواست چندین پیامک با متن های متفاوت را برای شماره های مختلف ارسال کنید .در این متد با ارسال درخواست شما تا دریافت نتیجه ارسال پیامک  پاسخ درخواست به شما داده نخواهد شد.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 P2P بله لیست Object این پارامتر آرایه ای است که هر عضو آن شامل ۲ متغییر از جنس string می باشد. عضو اول شماره تلفن دریافت کننده پیامک و عضو دوم متن ارسالی به این شماره تلفن است.
4 SenderNumber بله متن این متغییر از جنس string می باشد که مقدار‌ آن برابر است با شماره اختصاصی مورد استفاده برای ارسال پیامک.
5 SendDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن تاریخ و زمانی است که در آن زمان باید پیامک ارسال شود.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Id
عددی این متغییر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فرد است که سیستم به این درخواست ارسال پیامک تخصیص می دهد.
3
NikIds
عددی این پارامتر آرایه از Integer می باشد و که هر عضو آن عددی است منحصر به فرد که سیستم برای هر ارسال پیامک به هر شماره تخصیص داده است.
4
WarningMessage
عددی این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.