با استفاده از این متد می توانید یک پیام را به چندین شماره ارسال نمایید. در این متد با ارسال درخواست شما تا دریافت نتیجه ارسال پیامک  پاسخ درخواست به شما داده نخواهد شد.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Message بله متن این پارامتر از جنس string است و مقدار آن برابر پیام مورد نظر برای ارسال می باشد.
4 SenderNumber بله متنی-عددی این متغییر از جنس string می باشد و مقدار آن برابر شماره اختصاصی کاربر برای ارسال پیامک است.
5 SendDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن تاریخ و زمانی است که در آن زمان باید پیامک ارسال شود.
6 Recipients بله لیست متنی عددی این متغییر آرایه ای از جنس string می باشد و مقدار آن برابر شماره های گیرنده این پیامک می باشد.
7 LocalIds خیر لیست عددی این پارامتر آرایه ای است که اعضای آن از جنس integer می باشند و مقدار آنها برابر Id تخصیص یافته از طرف کاربر برای هر پیامک ارسالی می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
WarningMessage
متن این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Id
عددی این متغییر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فرد است که سیستم به این درخواست ارسال پیامک تخصیص می دهد.
4
NikIds
لیست عددی این پارامتر آرایه از Integer می باشد و که هر عضو آن عددی است منحصر به فرد که سیستم برای هر ارسال پیامک به هر شماره تخصیص داده است.