با استفاده از این برنامه می توانید یک پیامک به یک شماره ارسال کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Message بله متن این پارامتر از جنس string است و مقدار آن برابر پیام مورد نظر برای ارسال می باشد.
4 SenderNumber بله متن این پارامتر از جنس String است و مقدار آن برابر شماره تلفن خط اختصاصی کاربر که برای ارسال پیامک استفاده خواهد شد، می باشد.
5 SendDate بله تاریخ این پارامتر از جنس DateTime است و مقدار آن برابراست با تاریخ و ساعتی که میخواهید در آن زمان پیامک ارسال شود.
6 Recipient بله متن این متغییر از جنس string می باشد و مقدار آن برابر شماره گیرنده پیامک می باشد.
7 LocalId خیر عددی این متغییر از جنس integer می باشد و مقدار آن برابر Id تخصیص یافته از طرف کاربر برای پیامک ارسالی می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
WarningMessage
عددی این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Id
عددی این متغییر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فرد است که سیستم به این درخواست ارسال پیامک تخصیص می دهد.
4
NikIds
عددی این پارامتر آرایه از Integer می باشد و که هر عضو آن عددی است منحصر به فرد که سیستم برای ارسال پیامک به شماره تخصیص داده است.