به وسیله این متد می توانید از وضعیت دسته ای از پیامک های ارسالی اطلاع پیدا کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

 

نتایج وضعیت پیامک های ارسالی

کد عددی کد حرفی تعبیر پیام سیستم
0 NotFound  کاربر پیامی را درخواست کرده که وجود ندارد
1 DoNotSend در انتظار تاریخ  ارسال
2 InQueue در حال ارسال
3 Sent ارسال شده
4 InsufficientCredit موجودی ناکافی
6 Block مسدود شده
9 NotDeliverdSmsAdvertisingBlock تحویل نشده – مسدودی پیامک تبلیغاتی
10 NotDeliverdBlackList تحویل نشده – بلک لیست
11 NotDeliverdDelay تحویل نشده – تاخیر مجاز
8 NotDeliverdCanceled تحویل نشده – لغو شده
13 NotDeliverdNoViber تحویل نشده – شماره غیر وایبری
14 NotDeliverdFiltering تحویل نشده – فیلترینگ پیامک
15 WaitingForRecheckInOprator به دلیل قطع شدن اینترنت یا .. این بسته نامشخص باقی مانده و باید تک تک پیامک هایش با اپراتور بررسی شود که تکراری ارسال نشود
16 OpratorFault زمانی که شماره در لیست مجاز ارسالی در اپراتور مربوطه نباشد این وضعیت میخوره 
17 NotDeliveredBlocked به هر دلیل نامشخصی ارسال نشد
18 SendedButStatusNotUpdated در قسمت کنترل مجدد اپراتور مشخص شد که ارسال شده ولی وضعیتش هنوز به روزرسانی نشده
19 NotDeliveredDuplicate تکراری بوده مخصوصا در ارسال منطقه ای 
20 NotDeliveredBlockPanel تحویل نشده - مسدودی پنل
21 NotDeliveredUnknownNumber تحویل نشده - شماره نادرست
22 WaitingForDeliveryBeforeSend در صف ارسال مخابرات
23 NotDeliveredUnAccessible تحویل نشده - عدم دسترسی
24 NotDeliveredNotAnswered         تحویل نشده - عدم پاسخ
25 NotDeliveredLineIsBusy تحویل نشده - مشغولی

 

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن
2 Password بله متن
3 Ids بله لیست عددی
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی
2
Exception
عددی
3
Data
لیست عددی