با استفاده از این متد می توانید پیامک های دریافتی خوانده شده در یک بازه زمانی معین را به عنوان خوانده نشده تغییر دهید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 StartDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن شروع بازه زمانی برای تغییر وضعیت پیامک های خوانده شده به خوانده نشده می باشد.
4 EndDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن پایان بازه زمانی برای تغییر وضعیت پیامک های خوانده شده به خوانده نشده می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
لیست متنی این متغییر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فرد است که سیستم به این درخواست ارسال پیامک تخصیص می دهد.
3
Data
بلی / خیر این متغییر از جنس boolean بوده و چنانچه درخواست شما با موفقیت انجام شده باشد مقدار آن برابر True و در غیر اینصورت False است.