این متد جهت ویرایش نام یک فیلد دلخواه در ی�� گروه مخاطبین، استفاده می شود.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Id بله عددی این پارامتراز جنس Integer بوده و مقدار آن برابر Id مورد نظر فیلد اختصاصی می باشد.
4 Name بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام مورد نظر جدید برای فیلد اختصاصی مورد نظر می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
GroupId
عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id گروه مخاطبین فیلد اختصاصی ویرایش شده.
2
Id
عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id فیلد اختصاصی ویرایش شده.
3
Name
متن این متغییر از جنس String بوده و مقدار آن برابر است با نام فیلد اختصاصی ویرایش شده می باشد.
4
Type
عددی این متغییر از جنس Integer بوده و مقدار آن نوع فیلد مورد نظر ویرایش شده را مشخص می کند. بر اساس مقدایر زیر می توانید نوع فیلد مورد نظرتان تشخیص دهید: ۱ => عددی ۲ => متنی ۳ => متنی عددی ۴ => تاریخ رویداد ۵ => موبایل