این متد جهت دریافت لیست فیلدهای اختصاصی تعریف شده برای یک گروه از مخاطبین می باشد.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 GroupId بله عددی این پارامتراز جنس Integer بوده و مقدار آن برابر Id گروه مورد نظر برای ساخت فیلد اختصاصی می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Data
لیست Object Id Name Type GroupId این متغییر آرایه است از اطلاعات فیلدهای اختصاصی تعریف شده برای یک گروه از مخاطبین است. این اطلاعات عبارتند از Id فیلد اختصاصی، نام فیلد اختصاصی، نوع فیلد اختصاصی، Id گروه مخاطب