به وسیله این متد می توانید اطلاعات یک فیلد اختصاصی ساخته شده برای یک گروه در دفترچه تلفن رااز سیستم دریافت کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Id بله عددی این پارامتراز جنس Integer بوده و مقدار آن برابر Id فیلد اختصاصی مورد نظر می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
GroupId
عددی این پارامتراز جنس Integer بوده و مقدار آن برابر Id گروهی است که فیلد اختصاصی برای مخاطبین این گروه مورد استفاده قرار می گیرد.
2
Id
عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id فیلد اختصاصی .
3
Name
عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام فیلد اختصاصی می باشد.
4
Type
عددی