به وسیله این متد می توانید یک فیلد اختصاصی ساخته شده برای یک گروه در دفترچه تلفن را حذف کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Id بله عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id فیلد اختصاصی مورد نظر برای حذف می باشد.
4 ContactGroupId بله عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id گروه مخاطبین که فیلد اختصاصی از آن حذف خواهد شد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Data
بلی / خیر این متغییر از جنس boolean بوده و چنانچه عملیات حذف به درستی انجام شده باشد مقدار آن True و در غیراینصورت False خواهد بود.