این متد جهت ایجاد یک فیلد دلخواه برای یک گروه مخاطبین، استفاده می شود. برای داشتن یک فیلد دلخواه در دفترچه تلفن می باید این فیلد را از طریق تعریف برای گروه مخاطبین تعریف کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 GroupId بله متن این پارامتراز جنس Integer بوده و مقدار آن برابر Id گروه مورد نظر برای ساخت فیلد اختصاصی می باشد.
4 Name بله عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام مورد نظر برای فیلد اختصاصی در گروه مخاطبین مورد نظر می باشد.
5 Type بله عددی این متغییر از جنس Integer بوده و مقدار آن نوع فیلد مورد نظر برای ساخت را مشخص می کند. بر اساس مقدایر زیر می توانید نوع فیلد مورد نظرتان را مشخص کنید: ۱ => عددی ۲ => متنی ۳ => متنی عددی ۴ => تاریخ رویداد ۵ => موبایل
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
GroupId
عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id گروه مخاطبین که برای آنها فیلد اختصاصی تعریف شده است.
2
Id
عددی این متغییر از جنس integer بوده و مقدار آن برابر است با Id فیلد اختصاصی ساخته شده می باشد.
3
Name
متن این متغییر از جنس String بوده و مقدار آن برابر است با نام فیلد اختصاصی ساخته شده می باشد.
4
Type
عددی این متغییر از جنس Integer بوده و مقدار آن نوع فیلد مورد نظر ساخته شده را مشخص می کند. بر اساس مقدایر زیر می توانید نوع فیلد مورد نظرتان تشخیص دهید: ۱ => عددی ۲ => متنی ۳ => متنی عددی ۴ => تاریخ رویداد ۵ => موبایل