برای ویرایش اطلاعات یک مخاطب خاص می توانید از این متد استفاده نمایید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Id بله عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر است با شماره منحصر به فرد که توسط سرور به مخاطب تخصیص داده شده است.
4 BirthDate خیر تاریخ این متغییر از جنس DateTime می باشد و مقدار آن برابر تاریخ تولد مخاطب است.
5 CreateDate خیر تاریخ این متغییر از جنس DateTime می باشد و مقدار آن برابر تاریخ ایجاد مخاطب است.
6 CustomFields خیر Object این متغییر یک Dictionary است که کلید آن شمارنده فیلد اختصاصی مربوط به این مخاطب است و مقدار آن مقدار فیلد اختصاصی است. توجه داشته باشید یک مخاطب با توجه به گروهی که در آن قرار می گیرد می تواند جندین فیلد اختصاصی داشته باشد.
7 Description خیر متن این متغییر از جنس string است و مقدار آن شرحی است درباره این مخاطب
8 Email خیر متن این متغییر از جنس string است و مقدار آن پست الکترونیکی این مخاطب است.
9 FullName خیر متن این متغییر از جنس string است و مقدار آن نام و نام خانوادگی این مخاطب است.
10 Mobile خیر متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن برابر است با شماره تلفن همراه مخاطب جدید.
11 WeddingDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن برابر تاریخ ازدواج مخاطب جدید است.
12 GroupId خیر عددی این متغییر از جنس integer است و مقدار آن Id گروهی است که این مخاطب در آن گروه قرار گرفته است.
13 IsBlackList خیر بلی / خیر این متغییر از جنس True/False است. چنانچه تمایل دارید مخاطب را در لیست سیاه خود قرار دهید این مقدار را برابر True بر گردانید در غیر اینصورت مقدار آن را False قرار دهید.
14 Male خیر بلی / خیر این متغییر از جنس True/False است چنانچه مخاطب مرد است مقدار این متغییر را True و چنانچه زن است مقدار آن را False قراردهید.
15 Married خیر بلی / خیر این متغییر از جنس True/False است چنانچه مخاطب ازدواج کرده است مقدار این متغییر را True و در غیر اینصورت مقدار آن را False قراردهید.
16 State خیر متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن برابر است با شهر یا استان مخاطب.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
متن این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
متن این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Data
بلی / خیر این پارامتر از جنس True/false می باشد. چنانچه ویرایش با موفقیت انجام شود مقدار آن True و در غیر اینصورت False می باشد.