برای دریافت لیست مخاطبین موجود در یک گروه دفتر تلفن می توانید از این متد استفاده نمایید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Id بله عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر است با شماره منحصر به فرد مربوط به گروهی که میخواهیم لیست مخاطبین آن را دریافت کنیم.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
متن این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Data
لیست Object این پارامتر آرایه است که هر عضو آن اطلاعات مربوط به یک مخاطب گروه می باشد. این اطلاعات عبارتند از : Id مخاطب، تاریخ تولد، تاریخ ایجاد مخاطب، فیلد دلخواه، شرح،‌ ایمیل، نام کامل، Id گروه، عضو لیست سیاه هست یا خیر، مرد است یا خیر، ازدواج کرده است یا خیر، شماره موبایل، شهر یا استان، تاریخ ازدواج