به وسیله این متد می توانید نام یک گروه در دفترچه تلفن خود را ویرایش کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Id بله عددی این متغییر از جنس Integer بوده و مقدار آن برابر است با Id گروهی که باید ویرایش گردد.
4 Name بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام جدید مورد نظر برای گروه در دفترچه تلفن می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
متن این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Date
عددی این متغییر از جنس DateTime است و مقدار آن برابر تاریخ ساختن گروه است.
4
Id
عددی این متغییر از جنس integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فردی است که به این گروه توسط سیستم تخصیص یافته است.
5
Name
عددی این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام گروه در دفترچه تلفن می باشد.