به وسیله این متد می توانید در دفترچه تلفن خود یک گروه جدید ایجاد نمایید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Name بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام مورد نظر برای ایجاد گروه در دفترچه تلفن می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
متن این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Contacts
عددی این متغییر از جنس string است و مقدار آن برابر تعداد مخاطبین موجود در این گروه دفترچه تلفن می باشد.
4
Date
تاریخ این متغییر از جنس DateTime است و مقدار آن برابر تاریخ ساختن گروه است.
5
Id
عددی این متغییر از جنس integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فردی است که به این گروه توسط سیستم تخصیص یافته است.
6
Name
متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام گروه ایجاد شده در دفترچه تلفن می باشد.