با استفاده از این متد می توانید استان هایی ثبت شده در سیستم نیک اس ام  را دریافت کنید. توجه داشته باشید استفاده از این متد نیاز به هیچ ورودی ندارد.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
عددی این متغییر از جنس Integer می باشد و مقدار آن برابر عددی منحصر به فرد است که سیستم به این درخواست ارسال پیامک تخصیص می دهد.
3
Data
لیست Object این متغییر یک Dictionary است که کلید آن برابر Id شهر و مقدار آن برابر نام شهر است.