به وسیله این متد می توانید لیستی از شماره های اختصاصی خود در حساب کاربری و همچنین شماره هایی که از آنها پیامک دریافت کردید، را دریافت کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس integer می باشد و مقدار آن بیان کننده وضعیت درخواست شما می باشد. شما می توانید با استفاده از جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی از وضعیت درخواست خود مطلع شوید.
2
Exception
متن این متغییر از جنس string است. چنانچه درخواست شما با خطا مواجه شود، مختصری از خطا در این متغییر باز می گردد.
3
ReceiveNumbers
لیست متنی این متغییر آرایه ای است از String که هر عضو آن یک شماره دریافت کننده پیامک در حساب کاربری می باشد.
4
SenderNumbers
لیست متنی این متغییر آرایه ای است از String که هر عضو آن یک شماره ارسال کننده پیامک در حساب کاربری می باشد.