به وسیله این متد می تواند اطالاعات حساب کاربری خود را دریافت کنید. اطلاعاتی همچون موجودی حساب،‌ تخفیف موجود در حساب، تاریخ انقضای حساب کاربری، نام و نام خانوادگی مالک حساب،‌ جنسیت صاحب حساب و نام کاربری.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس integer می باشد و مقدار آن بیان کننده وضعیت درخواست شما می باشد. شما می توانید با استفاده از جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی از وضعیت درخواست خود مطلع شوید.
2
Exception
متن این متغییر از جنس string است. چنانچه درخواست شما با خطا مواجه شود، مختصری از خطا در این متغییر باز می گردد.
3
Username
متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
4
Balance
عددی این متغییر از جنس integer است و مقدار آن برابر است با میزان اعتبار حساب کاربری
5
DiscountBalance
عددی این متغییر از جنس integer است و مقدار آن برابر است با میزان تخفیف موجود در حساب کاربری
6
FirstName
متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام صاحب حساب کاربری است.
7
LastName
متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام خانوادگی صاحب حساب کاربری است.
8
ExpireDate
تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن برابر است با تاریخ انقضای حساب کاربری شما.
9
Male
بلی / خیر این پارامتر از جنس True/False است و چنانچه مقدار آن برابر True باشد به این معنی است که جنسیت کاربر در سیستم مرد ثبت شده و در غیر اینصورت جنسیت زن ثبت شده است.