در این قسمت به شرح متدهای پیشرفته می پردازیم. در خروجی هر کدام از این متدها متغییر از جنس Integer و با نام  Status بازگردانده میشود که مقدار آن نشان دهنده موفقیت آمیز بودن یا نبودن نتیجه استفاده از متد ها است. به وسیله جدول زیر می توانید از نتیجه باز گردانده شده توسط متد آگاه شوید.

جدول نتایج Status
کد عددی کد حرفی تعبیر پیام سیستم

0

Pending

 

1

UnAuthorized

شما اجازه دسترسی به این تابع را ندارید.

2

InvalidModel

 

3

NotFound

خطای نا مشخص رخ داده است.

4

Success

درخواست شما موفقیت آمیز بود.

5 Failed