بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم   و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حرف های کینه توزانه با این جمله توجیه میشه :   ” به خاطر خودت میگم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند   اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . .   (پائولوکوئیلو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک ما کردی ولی با هر که هستی یار باش   این رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست   که خیال کوچ کردن نداشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیزتر از خانه های  بدون  پنجره   پنجره هایی هستند که رو به دیوار باز میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار   چه بسیارند مردمی که زشت کردار و نیکو گفتارند . . .   (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انجام کارهای نیک ادامه دهید   حتی اگر دیگران آنها را به نام خویش ادعا کنند   کارهای شما پیشکشی ست  به خدا   و هیچ کس نمی تواند ” خدا “  را فریب دهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بگذار روزگار هرچقدر میخواهد پیله کند   چه باک، وقتی یقین داریم که پروانه میشویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت خیر و برکتی است دو جانبه   که هم دهنده و هم دریافت کننده را بهره مند میکند . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن   “حرمت ها شکسته میشود”   هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن   “تبدیل به وظیفه میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر می‌کنند   من با یکی دو بار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم . . .   (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد   اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می شوند   که پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می برند   گاهی پرتاب سنگی کوچک یاد آور پرواز و آسمان است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “امروز”  ارزشِ دو “فردا” را دارد . . .   (بنجامین فرانکلین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستانها پر از افرادیست که   می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم   و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حرف های کینه توزانه با این جمله توجیه میشه :   ” به خاطر خودت میگم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند   اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . .   (پائولوکوئیلو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک ما کردی ولی با هر که هستی یار باش   این رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست   که خیال کوچ کردن نداشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیزتر از خانه های  بدون  پنجره   پنجره هایی هستند که رو به دیوار باز میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار   چه بسیارند مردمی که زشت کردار و نیکو گفتارند . . .   (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انجام کارهای نیک ادامه دهید   حتی اگر دیگران آنها را به نام خویش ادعا کنند   کارهای شما پیشکشی ست  به خدا   و هیچ کس نمی تواند ” خدا “  را فریب دهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بگذار روزگار هرچقدر میخواهد پیله کند   چه باک، وقتی یقین داریم که پروانه میشویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت خیر و برکتی است دو جانبه   که هم دهنده و هم دریافت کننده را بهره مند میکند . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن   “حرمت ها شکسته میشود”   هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن   “تبدیل به وظیفه میشود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر می‌کنند   من با یکی دو بار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم . . .   (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد   اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می شوند   که پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می برند   گاهی پرتاب سنگی کوچک یاد آور پرواز و آسمان است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “امروز”  ارزشِ دو “فردا” را دارد . . .   (بنجامین فرانکلین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستانها پر از افرادیست که   می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد . . .