بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر خوب، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند.   ولی مدیر بد، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی  را از خود دور کن ،   وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را   مثل : بابا، مامان، پدربزرگ . . .   ( آلبرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم ، راهی برای عبور هست …   ما که کمتر از آنها نیستیم ، پس نا امیدی چرا . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود   معرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند    کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین خطایی که مرتکب می شویم ، تــوجه به خطای دیگران است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند   و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار است   ولی می توانی با ادامه ی  کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند   بدان که دوران پیریت اغاز شده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد که شعار   جای خود را به شعوری می داد   تا چراغی گردد دست اندیشه مان . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که با میل خودش رفته   یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی   همزمان در حال اثبات حماقت خودتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خود را مقدس بدار   تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای   در تنهایی خود بمان . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر خوب، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند.   ولی مدیر بد، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی  را از خود دور کن ،   وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را   مثل : بابا، مامان، پدربزرگ . . .   ( آلبرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم ، راهی برای عبور هست …   ما که کمتر از آنها نیستیم ، پس نا امیدی چرا . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود   معرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند    کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین خطایی که مرتکب می شویم ، تــوجه به خطای دیگران است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند   و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار است   ولی می توانی با ادامه ی  کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند   بدان که دوران پیریت اغاز شده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد که شعار   جای خود را به شعوری می داد   تا چراغی گردد دست اندیشه مان . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که با میل خودش رفته   یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی   همزمان در حال اثبات حماقت خودتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی خود را مقدس بدار   تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای   در تنهایی خود بمان . . .