بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ ! عطـــر تنـــــم را هـــم  از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی” با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی کوچک نیستم تنها چند سال از من بزرگ ترند غمهایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستقیــــــــــــــم !؟ در بســــــــــــــــت !؟  مانده ام ..!! در این شهر شلوغ و پرترافیک … هیــچ کَس دلم را نمی بـَـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی رودخانه ای ست که به هیچ دریایی نمی ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!   سنگـــــــی که برای تو از هـــر خـــ ـاکی    خـــ ـاکی تر بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد! اگر پنهان کنم در دل   که مغز استخوان سوزد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا روزی کــه بــود، دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد! از روزی کــه رفــت گــل هــای ســرخ بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا….! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای …. این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه در آغـوشــت گرفته ام نه لــبــانــت را بوسیده ام نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  اما . . . بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنقدر خـــسته ام که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم اما . . . به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و از میان تمامِ آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتنِ توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی بیکس نیمه شب هم حتی اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد عطربدرود ودرودش سالی در دلم خواهد ماند تو که دیریست دراین کوچه اقامت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ ! عطـــر تنـــــم را هـــم  از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی” با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی کوچک نیستم تنها چند سال از من بزرگ ترند غمهایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستقیــــــــــــــم !؟ در بســــــــــــــــت !؟  مانده ام ..!! در این شهر شلوغ و پرترافیک … هیــچ کَس دلم را نمی بـَـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی رودخانه ای ست که به هیچ دریایی نمی ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!   سنگـــــــی که برای تو از هـــر خـــ ـاکی    خـــ ـاکی تر بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد! اگر پنهان کنم در دل   که مغز استخوان سوزد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا روزی کــه بــود، دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد! از روزی کــه رفــت گــل هــای ســرخ بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا….! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای …. این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه در آغـوشــت گرفته ام نه لــبــانــت را بوسیده ام نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  اما . . . بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنقدر خـــسته ام که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم اما . . . به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و از میان تمامِ آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتنِ توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی بیکس نیمه شب هم حتی اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد عطربدرود ودرودش سالی در دلم خواهد ماند تو که دیریست دراین کوچه اقامت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی…