بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادش بخير قلب تو بود، واسه ي من سنگ صبور ميخواستم عاشقت كنم، هر جور شده، حتي به زور 'مجيد خراطها'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ....!! عاشـق تـرين مرد دنيــا آدم بود! كه تـــــــــمام بـــهشـت را بـراي لــبخند حوا فــروخــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زخم زندگی منی مردم به زخماشون دستمال می بندن ولی من به زخمم دل می بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب را دوست دارم چرا که در تــــاریکی چهره هــــــا مشخص نیست و هــــر لحظه این امیـــــد در درونــــم ریشه می زند که آمـــــده ای ولــــی من ندیده ام تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. عاشق نيستم..فقط گاهي حرف تو كه ميشود..دلم مثل اينكه تب كند....گرم و سرد ميشود.. اب ميشود... تنگ ميشود.. اين عشق نيست..هست???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستيمان بازي حكمي بود كه من از دِل مايه گذاشتم و تو از خِشت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی عشقایی که دلیل دوامشان زر و زور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی قطره ی اشکیست که در معبد عشق هر کجایش بچکد مهر و وفا میروید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصـاف نیـست ؛ کـه دنیـا آنقـدر کوچـک باشـد ، که آدم هـای تـکراری را روزی صـد بـار ببینـیم .... و آنـقدربـزرگ بـاشـد ؛ که نتوانیم آن کسی را که میخـواهیـم حتـی یـک بـار ببینیـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بشی صدا میشم، نفس بخوای هوا میشم،پناه بخوای خونه میشم، سر بزاری شونه میشم، تو جون بخواه فدات میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی داری از تنهای دق میکنی ،دق کنی ولی دل به کسی که دلش گیره نبندی... این دردش از همه دردها بدتره که یه روزی بفهمی کسی که دل به دلش دادی دلش جایی دیگه گیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند: دل از عشق برگیـــر / که نیرنگ است و افسون است و جادو است ولی ما دل به او بستیم و دیدیم / که این زهر است امّا نوش دارو است (فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی ، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم ، که سرانجامش ورشکستگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو میخندی برایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز" توام" به تهيدستي ام نگاه نكن،مگوكه هيچ نداري،ببين
" تورادارم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادش بخير قلب تو بود، واسه ي من سنگ صبور ميخواستم عاشقت كنم، هر جور شده، حتي به زور 'مجيد خراطها'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ....!! عاشـق تـرين مرد دنيــا آدم بود! كه تـــــــــمام بـــهشـت را بـراي لــبخند حوا فــروخــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زخم زندگی منی مردم به زخماشون دستمال می بندن ولی من به زخمم دل می بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب را دوست دارم چرا که در تــــاریکی چهره هــــــا مشخص نیست و هــــر لحظه این امیـــــد در درونــــم ریشه می زند که آمـــــده ای ولــــی من ندیده ام تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. عاشق نيستم..فقط گاهي حرف تو كه ميشود..دلم مثل اينكه تب كند....گرم و سرد ميشود.. اب ميشود... تنگ ميشود.. اين عشق نيست..هست???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستيمان بازي حكمي بود كه من از دِل مايه گذاشتم و تو از خِشت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی عشقایی که دلیل دوامشان زر و زور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی قطره ی اشکیست که در معبد عشق هر کجایش بچکد مهر و وفا میروید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصـاف نیـست ؛ کـه دنیـا آنقـدر کوچـک باشـد ، که آدم هـای تـکراری را روزی صـد بـار ببینـیم .... و آنـقدربـزرگ بـاشـد ؛ که نتوانیم آن کسی را که میخـواهیـم حتـی یـک بـار ببینیـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم بشی صدا میشم، نفس بخوای هوا میشم،پناه بخوای خونه میشم، سر بزاری شونه میشم، تو جون بخواه فدات میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد وقتی داری از تنهای دق میکنی ،دق کنی ولی دل به کسی که دلش گیره نبندی... این دردش از همه دردها بدتره که یه روزی بفهمی کسی که دل به دلش دادی دلش جایی دیگه گیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند: دل از عشق برگیـــر / که نیرنگ است و افسون است و جادو است ولی ما دل به او بستیم و دیدیم / که این زهر است امّا نوش دارو است (فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی ، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم ، که سرانجامش ورشکستگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط اگر میفهمیدی شعر هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو میخندی برایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراز" توام" به تهيدستي ام نگاه نكن،مگوكه هيچ نداري،ببين
" تورادارم"