بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شاخه گل برات می فرستم یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه دومی از طرف دلمه که دوستت داره و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدنت شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن جمله ایی از این هیجانی تر هست‌ ؟ is typing ... وقتی که باهاش قــهری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیفته ی آن بوسه ی هول هولکیم ک دیر شده اما از خیرش نمیگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمی رسید غرورم رازیر با گذاشت تا برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــرد" بـــاش و بیــا و ببـیــن کــه بـــرای عــاشقــانه هایـــت ... چقــدر "زنـــــم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو " گلم"! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص میکنم, دیگر به هوا هم نیازی ندارم , تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور پهن کرده ای روی همه لحظه هایم , بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ....دلت قرص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی زنم نداریم توهوای سرد وبارونی بریم بیرون باهاش قدم بزنیم ولذت ببریم،یهویی خانمم لرزش بگیره بگه عزیزم هوا چقدسرده منم عینهو این مردای عاشق پیشه کتمو دربیارم بگم قربونت برم بیابپوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر ب فضا سفینه نمی خواهد توبگو"دوستت دارم" سفینه با من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم نمی خوامت  خندیدو رفت  تازه فهمیدم  شوخی من حرف دلش بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــاهـــــے...  آنقــَـבر واقعیــَـت בارے...  ڪـه בستهــایـَم" هوایـَت" راـבر آغـــوش میگیرنــב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات میپرسدکه چرا دوستش دارم  چه سخت سوالی هست وقتی که نخواهد باور کند همه دلیل من در قلب اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اي كـــوتاه... خوشـــا به بخت بلنــــدم... كه در كنار منـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مهربانم عاشقانه ترين عاشقانه براي من تنها لبخند توست  برگرد و اين عاشقانه را برايم زنده كن تا با لبخند زيبايت جان دوباره گيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام عطـر هاے בنيـا!  تنهــا لحـظـه اے...  بـويــے شبيــه به " آغوشتـــــــــ " مـيخــواهــــم  تا هـوش از سر ايـن همه בلتنگــــے ببــرב.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُــلك و مِــلك و مَــلَك ، همه را دوست دارم .....!! گر در آن مُــلك ، مِــلك من باشى اى مَــلَك

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شاخه گل برات می فرستم یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه دومی از طرف دلمه که دوستت داره و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدنت شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن جمله ایی از این هیجانی تر هست‌ ؟ is typing ... وقتی که باهاش قــهری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیفته ی آن بوسه ی هول هولکیم ک دیر شده اما از خیرش نمیگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمی رسید غرورم رازیر با گذاشت تا برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــرد" بـــاش و بیــا و ببـیــن کــه بـــرای عــاشقــانه هایـــت ... چقــدر "زنـــــم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو " گلم"! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص میکنم, دیگر به هوا هم نیازی ندارم , تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور پهن کرده ای روی همه لحظه هایم , بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ....دلت قرص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی زنم نداریم توهوای سرد وبارونی بریم بیرون باهاش قدم بزنیم ولذت ببریم،یهویی خانمم لرزش بگیره بگه عزیزم هوا چقدسرده منم عینهو این مردای عاشق پیشه کتمو دربیارم بگم قربونت برم بیابپوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر ب فضا سفینه نمی خواهد توبگو"دوستت دارم" سفینه با من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم نمی خوامت  خندیدو رفت  تازه فهمیدم  شوخی من حرف دلش بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــاهـــــے...  آنقــَـבر واقعیــَـت בارے...  ڪـه בستهــایـَم" هوایـَت" راـבر آغـــوش میگیرنــב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات میپرسدکه چرا دوستش دارم  چه سخت سوالی هست وقتی که نخواهد باور کند همه دلیل من در قلب اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه اي كـــوتاه... خوشـــا به بخت بلنــــدم... كه در كنار منـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مهربانم عاشقانه ترين عاشقانه براي من تنها لبخند توست  برگرد و اين عاشقانه را برايم زنده كن تا با لبخند زيبايت جان دوباره گيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام عطـر هاے בنيـا!  تنهــا لحـظـه اے...  بـويــے شبيــه به " آغوشتـــــــــ " مـيخــواهــــم  تا هـوش از سر ايـن همه בلتنگــــے ببــرב.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُــلك و مِــلك و مَــلَك ، همه را دوست دارم .....!! گر در آن مُــلك ، مِــلك من باشى اى مَــلَك