بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولت میکنم و میرم…ن اینکه دوست نداشته باشم.نه!بین خودمون باشه … از نخــــــــــــــــــــــــــــودی بودن  “متــــــــــــــــــــــــــــنفرم!!!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که ميخورى مزه مزه اش کن . . . ! نمکش حتما آشناست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را کبوترانه وفادار کرده است / آزاد کرده است و گرفتار کرده است بامت بلند باد که دلتنگیت مرا / از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تار مویت بر پیراهنم... آغوشت از عطر من..... چگونه فراموشت شد آن روزها؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــاشــــــــ  کـــــتــــابـــی بـــود بـــــه نـــامـــــــــِــ  راهـــنــمـــای عــاشـــقــــی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفایت شبیه برف اند! از آن برف های بی موقع که نزدیک بهار می بارد و فقط، جان شکوفه های درختان را می گیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن که برای اولین بار گفت: " آدمها از دور زیباترند " تو را یک لحظه از نزدیک دیده بود! آن وقت... به هر آن چه که پیش از این گفته بود، شک می کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک خداحافظیه بی دلیلت  دل تمام سلام های عاشقانه ام را شکست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توو درسامون خونديم که آب ، هوا ، شيشه و . . . ضريب شکست دارن . . . ولى آخه مگه دل ضريب شکست نداره ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شهر صداى پای مردمیست كہ ھمچنان کہ تو را میبوسند ، طناب دار تو را میبافند . . . مردمی کہ صادقانہ دروغ میگويند و خالصانه خيانت ميکنند . . . در اين شهر هرچه تنهاتر باشى پيروزترى !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب زکرم جزای نیکی بفرست، ماشین وآپارتمان شیکی بفرست. من میل به تک خوری ندارم لطفا، از این دم بخت ها شریکی بفرست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای سگ بوسید مجنون خلق گفتند کافر است  گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید برگردد.... میخواهم قلبم را بفروشم.. اما میگویند......... صاحبش بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که در خیال خود ؛ جای خالی ام را حس کنی ! در دلت با بغض بگویی : " کاش اینجا بود " .... اما .... من دیگر به خوابت هم نمی آیم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را کـه مــی بـــندی ، بـــــاد هــــم، پــشت خــانـه ات زوزه مــی کــــشد...! مـــن کــــه مـــــنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارم دود میشود... سیگارم تمام... ته سیگار برایم میشود ته دنیا!...و من پرت میشوم در بستر این کابوس که نامش زندگیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولت میکنم و میرم…ن اینکه دوست نداشته باشم.نه!بین خودمون باشه … از نخــــــــــــــــــــــــــــودی بودن  “متــــــــــــــــــــــــــــنفرم!!!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که ميخورى مزه مزه اش کن . . . ! نمکش حتما آشناست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را کبوترانه وفادار کرده است / آزاد کرده است و گرفتار کرده است بامت بلند باد که دلتنگیت مرا / از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تار مویت بر پیراهنم... آغوشت از عطر من..... چگونه فراموشت شد آن روزها؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــاشــــــــ  کـــــتــــابـــی بـــود بـــــه نـــامـــــــــِــ  راهـــنــمـــای عــاشـــقــــی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفایت شبیه برف اند! از آن برف های بی موقع که نزدیک بهار می بارد و فقط، جان شکوفه های درختان را می گیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن که برای اولین بار گفت: " آدمها از دور زیباترند " تو را یک لحظه از نزدیک دیده بود! آن وقت... به هر آن چه که پیش از این گفته بود، شک می کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک خداحافظیه بی دلیلت  دل تمام سلام های عاشقانه ام را شکست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توو درسامون خونديم که آب ، هوا ، شيشه و . . . ضريب شکست دارن . . . ولى آخه مگه دل ضريب شکست نداره ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شهر صداى پای مردمیست كہ ھمچنان کہ تو را میبوسند ، طناب دار تو را میبافند . . . مردمی کہ صادقانہ دروغ میگويند و خالصانه خيانت ميکنند . . . در اين شهر هرچه تنهاتر باشى پيروزترى !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب زکرم جزای نیکی بفرست، ماشین وآپارتمان شیکی بفرست. من میل به تک خوری ندارم لطفا، از این دم بخت ها شریکی بفرست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای سگ بوسید مجنون خلق گفتند کافر است  گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید برگردد.... میخواهم قلبم را بفروشم.. اما میگویند......... صاحبش بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که در خیال خود ؛ جای خالی ام را حس کنی ! در دلت با بغض بگویی : " کاش اینجا بود " .... اما .... من دیگر به خوابت هم نمی آیم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را کـه مــی بـــندی ، بـــــاد هــــم، پــشت خــانـه ات زوزه مــی کــــشد...! مـــن کــــه مـــــنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارم دود میشود... سیگارم تمام... ته سیگار برایم میشود ته دنیا!...و من پرت میشوم در بستر این کابوس که نامش زندگیست...