بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركي اومدپیش من یه ذره جاتونگرفت، هیچ ادایی جاي اون نازو اداتو نگرفت، پیش هرنقاشی رفتم تورونقاشی كنه، روي هربومی زدم رنگ چشاتو نگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا رو بهم ميريزي وقتي ازراه ميرسي  مث طوفان مث شورش مث غوغا ميموني ‎ رقص موهات تو نسيم سمفوني عاشقيه ‎ مث اوج يه ترانه تو نت لا ميموني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدا نگه دارش اگر نمیخواست برگردد چه اسراری بود که خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حیف شد... دیرفهمیدم برای عاشقی چرب زبانی کافی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها........... همه گلها را چیدند... .........اماگل "خشخاش"....... انتقام همه را یکجا گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هاي من براي تو آغوش تو براي من بوسه هاي من براي تو نوازش تو براي من دوستت دارم هاي من براي تو دوستت دارم هاي تو براي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند وگرنه آزادی اش فاجعه خواهد بود.تا ابد اسیرتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت گرفت لبخند بزن,بیاد کسی که برای لبخندت بارها دلش گرفت‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام "ناتمام" من........ ...........با"تو"........... تمام می شود..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی خـواسـتـم از هـر انـگـشـتـش یـه هـنـر بـبـاره... فـقـط مـی خـواسـتـم تـو یـه انـگـشـتـش حـلـقـمـونـو بـبـیـنـم .. هـــمــیــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است... مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است... ولی مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان … بـرای کـسـی کـه در دوری مـا ، شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـری مـی کـنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنم را شستم! هر چه تاید زدم پاک «نشد که نشد» سیاهی ریمل چشماهیت را می گویم همانی که دیشب سرت را به سینه ام چسباندی و تا خود صبح "هق، هق" زدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه لباس میپوشم افاقه نمی کند نبودنت کنارم زمستان سختـــــــــــــــی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میشود که برگ برنده ات دل میشود... اما تو دیگر حاک نیستی....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چون اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركي اومدپیش من یه ذره جاتونگرفت، هیچ ادایی جاي اون نازو اداتو نگرفت، پیش هرنقاشی رفتم تورونقاشی كنه، روي هربومی زدم رنگ چشاتو نگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا رو بهم ميريزي وقتي ازراه ميرسي  مث طوفان مث شورش مث غوغا ميموني ‎ رقص موهات تو نسيم سمفوني عاشقيه ‎ مث اوج يه ترانه تو نت لا ميموني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدا نگه دارش اگر نمیخواست برگردد چه اسراری بود که خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حیف شد... دیرفهمیدم برای عاشقی چرب زبانی کافی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها........... همه گلها را چیدند... .........اماگل "خشخاش"....... انتقام همه را یکجا گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هاي من براي تو آغوش تو براي من بوسه هاي من براي تو نوازش تو براي من دوستت دارم هاي من براي تو دوستت دارم هاي تو براي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند وگرنه آزادی اش فاجعه خواهد بود.تا ابد اسیرتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت گرفت لبخند بزن,بیاد کسی که برای لبخندت بارها دلش گرفت‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام "ناتمام" من........ ...........با"تو"........... تمام می شود..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی خـواسـتـم از هـر انـگـشـتـش یـه هـنـر بـبـاره... فـقـط مـی خـواسـتـم تـو یـه انـگـشـتـش حـلـقـمـونـو بـبـیـنـم .. هـــمــیــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است... مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است... ولی مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان … بـرای کـسـی کـه در دوری مـا ، شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـری مـی کـنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنم را شستم! هر چه تاید زدم پاک «نشد که نشد» سیاهی ریمل چشماهیت را می گویم همانی که دیشب سرت را به سینه ام چسباندی و تا خود صبح "هق، هق" زدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه لباس میپوشم افاقه نمی کند نبودنت کنارم زمستان سختـــــــــــــــی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میشود که برگ برنده ات دل میشود... اما تو دیگر حاک نیستی....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چون اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی